Spørsmål om Accenture-intervju

Accenture Array-spørsmål

Spørsmål 1. Omorganisere matrisen slik at arr [i]> = arr [j] hvis jeg er jevn og arr [i] <= arr [j] hvis jeg er merkelig og j <i Anta at du har et heltall. Problemstillingen ber om å omorganisere matrisen på en slik måte at elementene i jevn posisjon i en matrise skal være større enn alle elementene før den, og elementene i odde posisjoner skal være mindre enn elementene før den. Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 2. Maksimal forskjell mellom frekvensen til to elementer slik at elementet som har større frekvens er også større Anta at du har et heltall. Problemstillingen ber om å finne ut den maksimale forskjellen mellom frekvensen til to forskjellige elementer i en gitt matrise, men elementet med større frekvens bør også ha større verdi enn det andre heltallet. Eksempel på inngang: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

Les mer

Spørsmål 3. Lengste subarray som har antall på 1s en mer enn count på 0s Vi har gitt en rekke heltall. En matrise inneholder bare 1 og 0. Problemstillingen ber om å finne ut lengden på den lengste underarrayen som har mengden på 1-tallet, er bare en mer enn tallet på 0 i en undergruppe. Eksempel Input: arr [] = ...

Les mer

Spørsmål 4. Maksimal matrise fra to gitte arrays som holder orden likt Anta at vi har to heltallssamlinger av samme størrelse n. Begge matriser kan også inneholde vanlige tall. Problemstillingen ber om å danne den resulterende matrisen som inneholder maksimumsverdiene 'n' fra begge matriser. Den første matrisen bør prioriteres (elementer i den første ...

Les mer

Spørsmål 5. Tell underarrays med samme jevne og rare elementer Anta at du har gitt et heltall array av N størrelse. Siden det er tall, er tallene rare eller jevne. Problemstillingen er count subarray med de samme jevne og odde elementene, eller finner ut antallet sub-arrays som har like mange jevne og odde heltall. Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 6. Omorganisere en matrise slik at arr [i] er lik i "Omorganiser en matrise slik at arr [i] = i" -problemet sier at du får en matrise med heltall fra 0 til n-1. Siden alle elementene kanskje ikke er til stede i matrisen, er stedet der -1 der. Problemstillingen ber om å omorganisere matrisen i slike ...

Les mer

Spørsmål 7. Maksimalt antall sjokolader som skal fordeles likt blant k-studenter “Maksimalt antall sjokolader som skal fordeles likt mellom k-studenter” sier at du får n esker som inneholder litt sjokolade. Anta at det er k studenter. Oppgaven er å fordele maksimalt antall sjokolader likt k-studenter, ved å velge påfølgende bokser. Vi kan ...

Les mer

Spørsmål 8. Maksimal påfølgende sum slik at ingen tre er på rad Problemet "Maksimal undersekvenssum slik at ingen tre er sammenhengende" sier at du får en rekke heltall. Nå må du finne en undersøkelse som har den maksimale summen gitt at du ikke kan vurdere tre påfølgende elementer. For å huske at en undersøkelse ikke er annet enn en matrise ...

Les mer

Spørsmål 9. Sjekk om Array inneholder sammenhengende helheter med duplikater tillatt Du får en rekke heltall som også kan inneholde dupliserte elementer. Problemstillingen ber om å finne ut om det er et sett med sammenhengende heltall, skriv ut "Ja" hvis det er det, skriv ut "Nei" hvis det ikke er det. Eksempel på prøveinngang: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 10. Skriv ut alle tripletter i sortert matrise som danner AP Problemet “Skriv ut alle tripletter i sortert array som danner AP” sier at vi har gitt et sortert heltall array. Oppgaven er å finne ut alle mulige tripletter som kan danne en aritmetisk progresjon. Eksempel arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8, ...

Les mer

Spørsmål 11. Minimumssummen av multiplikasjoner av n tall Problemet "Minimumssummen av multiplikasjoner av n tall" sier at du får n heltall, og du må minimere summen av multiplikasjon av alle tallene ved å ta to elementer som ligger ved siden av hver gang og legge tilbake summod 100 til enkelt nummer ...

Les mer

Spørsmål 12. Sjekk om to matriser er like eller ikke Problemet "Sjekk om to matriser er like eller ikke" sier at du får to matriser. Problemstillingen sier at du må bestemme om gitte matriser er like eller ikke. Eksempel arr1 [] = {1, 4, 2, 5, 2}; arr2 [] = {2, 1, 5, 4, ...

Les mer

Spørsmål 13. Erstatt to påfølgende like verdier med en større Problemerklæring Anta at du har et heltall-array. Problemet "Erstatt to påfølgende like verdier med en større" ber om å erstatte alle parverdiene som sier "a" som kommer fortløpende med et tall "a + 1" 1 større enn dem (to påfølgende tall), slik at selv etter endringen eller repetisjon der ...

Les mer

Spørsmål 14. Konverter array til Zig-Zag mote Problemstilling Problemet "Konverter matrise til Zig-Zag-mote" sier at du får et - av heltall. Problemstillingen ber om å sortere matrisen på en sikksakk-måte slik at elementene i matrisen vil se ut som à a <b> c <d> e ...

Les mer

Spørsmål 15. Avstand til nærmeste celle som har 1 i en binær matrise Problemstilling Problemet “Avstanden til nærmeste celle som har 1 i en binær matrise” sier at du får en binær matrise (som bare inneholder 0s og 1s) med minst en 1. Finn avstanden til nærmeste celle som har 1 i binærmatrisen for alle elementene i ...

Les mer

Spørsmål 16. Finn alle permuterte rader i en gitt rad i en matrise Problemstilling Finn alle permuterte rader i en gitt rad i en matrise sier at du får en matrise av størrelse m * n, og et matriksradnummer sier 'rad'. Problemstillingen ber om å finne ut alle mulige rader som er permutasjon til den gitte raden. Dette er ...

Les mer

Spørsmål 17. Lengste spenn med samme sum i to binære matriser Problemerklæring Du får to matriser som hver inneholder binært tall. Problemstillingen ber om å finne lengste spenn med samme sum i to binære matriser, det vil si å finne ut den maksimale lengden på felles undergruppe fra (i, j) på en slik måte at j er større enn ...

Les mer

Spørsmål 18. Største område rektangulær undermatrise med lik antall 1 og 0 Problemerklæring Gitt en binær matrise av størrelse nx m. Problemet er å finne det største arealet av rektangulær submatrise med like antall 1 og 0. Eksempel Dimensjoner = 4 x 4 Matrise: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 ...

Les mer

Spørsmål 19. Sjekk om en matrise kan sorteres i stakken I sjekk om en matrise kan sorteres som et problem, har vi gitt en matrise [] av størrelse n som inneholder elementer fra 1 til n i tilfeldig rekkefølge. Sorter matrisen i stigende rekkefølge ved hjelp av en midlertidig stabel etter bare disse to operasjonene - Fjern elementet i begynnelsen ...

Les mer

Spørsmål 20. Neste større frekvenselement I det neste større frekvenselementproblemet har vi gitt en matrise en [] av størrelse n som inneholder tall. For hvert nummer i matrixutskriften, tallet til det rette i en matrise med en frekvens større enn det gjeldende nummeret. Eksempel Input a [] = {1, 1, ...

Les mer

Spørsmål 21. Sortering av innsetting Sorter et gitt usortert utvalg ved hjelp av sorteringsalgoritmen. Input: {9,5,1,6,11,8,4} Output: {1,4,5,6,8,9,11} Theory Insertion Sorterer sorterer tall på samme måte som vi mennesker sorterer et sett med nummererte objekter (ex-kort) Et tall blir tatt fra en usortert matrise (høyre undergruppe) til en posisjon i den sorterte ...

Les mer

Spørsmål 22. Lengste spenn med samme sum i to binære matriser II Problemstilling I "Longest Span with same Sum in two Binary Arrays II" problemet har vi gitt to binære arrays "a" og "b" med samme størrelse. Skriv et program for å skrive ut det lengste spennet med samme sum i to matriser. Dette kan tydelig forklares i ...

Les mer

Spørsmål 23. Finn undergruppen med gitt lengde med minst gjennomsnitt Problemstilling I “Finn undergruppen av gitt lengde med minst gjennomsnitt” har vi gitt en matrise og et inngangs heltall X. Skriv et program for å finne undergruppen med lengde X med minst / minimum gjennomsnitt. Skriver ut start- og sluttindeksene til undergruppen som har minst ...

Les mer

Spørsmål 24. Multiplikasjon av forrige og neste Problemformulering Multiplikasjon av forrige og neste: I den gitte matrisen erstatter hvert element med produktet av neste og forrige element til det. Og for det første elementet (a [0]) trenger vi å erstatte det med produktet av neste og seg selv, for det siste elementet (a [n-1]) må vi erstatte det ...

Les mer

Accenture-strengspørsmål

Spørsmål 25. Sjekk om Array inneholder sammenhengende helheter med duplikater tillatt Du får en rekke heltall som også kan inneholde dupliserte elementer. Problemstillingen ber om å finne ut om det er et sett med sammenhengende heltall, skriv ut "Ja" hvis det er det, skriv ut "Nei" hvis det ikke er det. Eksempel på prøveinngang: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 26. Strengsammenligning som inneholder jokertegn I streng sammenligning som inneholder jokertegn problem, har vi gitt to strenger andre streng inneholder små alfabeter og den første inneholder små alfabeter og noen jokertegn mønstre. Jokertegnmønstre er:?: Vi kan erstatte dette jokertegnet med et hvilket som helst lite alfabet. *: vi kan erstatte dette jokertegnet med hvilken som helst streng. En tom ...

Les mer

Spørsmål 27. Sjekk om alle rader i en matrise er sirkulære rotasjoner av hverandre Problemstilling I "Kontroller om alle rader i en matrise er sirkulære rotasjoner av hverandre" har vi gitt en røde matrise, skriv et program for å finne ut om alle rader er sirkulære rotasjoner av hverandre eller ikke. Hvis alle radene er sirkulære rotasjoner av hverandre, skriv ut ...

Les mer

Spørsmål 28. Sorter en streng etter en annen streng Problemstilling Gis to inngangsstrenger, et mønster og en streng. Vi må sortere strengen i henhold til rekkefølgen definert av mønsteret. Mønsterstreng har ingen duplikater, og den har alle tegnene i strengen. Inndataformat Den første linjen som inneholder en streng som vi trenger ...

Les mer

Spørsmål 29. Splitt fire distinkte strenger Problemstilling I "Split Four Distinct Strings" -problemet, må vi sjekke om den gitte inngangsstrengen kan deles i fire strenger slik at hver streng er ikke-tom og forskjellig fra hverandre. Inngangsformat Den første og eneste ene som inneholder streng “s”. Utskriftsformat Skriv ut “Ja” hvis ...

Les mer

Spørsmål 30. Konverter en streng som er gjentagelse av en streng av lengde K Problemstilling I “Konverter en streng som er repetisjon av en streng av lengde K” har vi gitt en streng “s” og et helt tall “k”. Skriv et program for å sjekke om det er mulig å konvertere det til en streng som er repetisjonen av en substring med ...

Les mer

Spørsmål 31. Lengste vanlige prefiks med Divide and Conquer Problemstilling I “Longest Common Prefix using Divide and Conquer” -problemet har vi gitt et helt n og n strenger. Skriv et program som vil skrive ut det lengste vanlige prefikset. Hvis det ikke er noe vanlig prefiks, så skriv ut “-1”. Inndataformat Den første linjen inneholder et helt tall n. ...

Les mer

Spørsmål om Accenture Tree

Spørsmål 32. Sjekk om hver interne node i en BST har nøyaktig ett barn Problemstilling "Sjekk om hver interne node i en BST har nøyaktig ett barn" -problem sier at du får en forhåndsbestilling av et binært søketre. Og du må finne ut om alle noder som ikke er blad inneholder bare ett barn. Her vurderer vi også at alle ...

Les mer

Accenture Graph Spørsmål

Spørsmål 33. Avstand til nærmeste celle som har 1 i en binær matrise Problemstilling Problemet “Avstanden til nærmeste celle som har 1 i en binær matrise” sier at du får en binær matrise (som bare inneholder 0s og 1s) med minst en 1. Finn avstanden til nærmeste celle som har 1 i binærmatrisen for alle elementene i ...

Les mer

Spørsmål 34. Transponere graf Problemstilling Problemet “Transponere graf” sier at du får en graf, og at du må finne transponeringen av den gitte grafen. Transponere: Transponere av en rettet graf produserer en annen graf med samme kant- og nodekonfigurasjoner, men retningen til alle kantene er omvendt. Eksempel ...

Les mer

Accenture Stack-spørsmål

Spørsmål 35. Sjekk om en matrise kan sorteres i stakken I sjekk om en matrise kan sorteres som et problem, har vi gitt en matrise [] av størrelse n som inneholder elementer fra 1 til n i tilfeldig rekkefølge. Sorter matrisen i stigende rekkefølge ved hjelp av en midlertidig stabel etter bare disse to operasjonene - Fjern elementet i begynnelsen ...

Les mer

Spørsmål 36. Neste større frekvenselement I det neste større frekvenselementproblemet har vi gitt en matrise en [] av størrelse n som inneholder tall. For hvert nummer i matrixutskriften, tallet til det rette i en matrise med en frekvens større enn det gjeldende nummeret. Eksempel Input a [] = {1, 1, ...

Les mer

Accenture-køspørsmål

Spørsmål 37. Avstand til nærmeste celle som har 1 i en binær matrise Problemstilling Problemet “Avstanden til nærmeste celle som har 1 i en binær matrise” sier at du får en binær matrise (som bare inneholder 0s og 1s) med minst en 1. Finn avstanden til nærmeste celle som har 1 i binærmatrisen for alle elementene i ...

Les mer

Accenture Matrix Spørsmål

Spørsmål 38. Avstand til nærmeste celle som har 1 i en binær matrise Problemstilling Problemet “Avstanden til nærmeste celle som har 1 i en binær matrise” sier at du får en binær matrise (som bare inneholder 0s og 1s) med minst en 1. Finn avstanden til nærmeste celle som har 1 i binærmatrisen for alle elementene i ...

Les mer

Spørsmål 39. Finn alle permuterte rader i en gitt rad i en matrise Problemstilling Finn alle permuterte rader i en gitt rad i en matrise sier at du får en matrise av størrelse m * n, og et matriksradnummer sier 'rad'. Problemstillingen ber om å finne ut alle mulige rader som er permutasjon til den gitte raden. Dette er ...

Les mer

Spørsmål 40. Største område rektangulær undermatrise med lik antall 1 og 0 Problemerklæring Gitt en binær matrise av størrelse nx m. Problemet er å finne det største arealet av rektangulær submatrise med like antall 1 og 0. Eksempel Dimensjoner = 4 x 4 Matrise: 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 ...

Les mer

Spørsmål 41. Sjekk om alle rader i en matrise er sirkulære rotasjoner av hverandre Problemstilling I "Kontroller om alle rader i en matrise er sirkulære rotasjoner av hverandre" har vi gitt en røde matrise, skriv et program for å finne ut om alle rader er sirkulære rotasjoner av hverandre eller ikke. Hvis alle radene er sirkulære rotasjoner av hverandre, skriv ut ...

Les mer

Accenture andre spørsmål

Spørsmål 42. Spiral Matrix II Leetcode-løsning Problemstilling Dette spørsmålet Spiral Matrix II er veldig lik Spiral Matrix. Prøv å prøve spørsmålet ovenfor for å få en bedre ide før du løser dette problemet. I dette spørsmålet blir vi bedt om å generere en matrise av størrelse n*n med elementer i spiralrekkefølge, og bare n ...

Les mer

Spørsmål 43. Sekvenser av gitt lengde der hvert element er mer enn eller lik to ganger tidligere Problemet "Sekvenser med gitt lengde der hvert element er mer enn eller lik to ganger tidligere" gir oss to heltall m og n. Her er m det største tallet som kan eksistere i sekvensen, og n er antall elementer som må være tilstede i ...

Les mer

Spørsmål 44. Skriv ut Fibonacci-tallene i omvendt rekkefølge Problemerklæring Gitt et tall n, skriv ut Fibonacci-tall i omvendt rekkefølge. Eksempel n = 5 3 2 1 1 0 Forklaring: Fibonacci-tallene er 0, 1, 1, 2, 3 i henhold til deres rekkefølge. Men siden vi trengte å skrive ut i omvendt rekkefølge. n = 7 8 5 ...

Les mer

Spørsmål 45. Beregn nCr% p Problemstilling Problemet “Beregn nCr% p” sier at du må finne binomial koeffisient modulo p. Så du må først vite om binomialkoeffisienten. Vi har allerede diskutert det i et tidligere innlegg. Du kan sjekke det her. Eksempel n = 5, r = 2, p ...

Les mer

Translate »