Spørsmål om accolite intervju

Accolite Array-spørsmål

Spørsmål 1. Fange regnvann Leetcode-løsning Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – “Trapping Rain Water” sier at gitt en rekke høyder som representerer et høydekart hvor bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som er fanget etter regn. Eksempel: Inndata: høyde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Forklaring: Sjekk ...

Les mer

Spørsmål 2. Telle par med gitt sum I oppgaven “count pair with given sum” har vi gitt et heltall array [] og et annet tall sier "sum", du må bestemme om noen av de to elementene i en gitt array har en sum som er "sum". Eksempel Input: arr [] = {1,3,4,6,7} og sum = 9. Output: “Element funnet ...

Les mer

Spørsmål 3. Gruppe flere forekomster av matriseelementer bestilt av første forekomst Du får et spørsmål der du har gitt en usortert matrise med flere tallforekomster. Oppgaven er å gruppere alle flere forekomster av matriseelementer sortert etter første forekomst. I mellomtiden bør bestillingen være den samme som antallet kommer. Eksempel Input: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Les mer

Spørsmål 4. Maksimal forskjell mellom frekvensen til to elementer slik at elementet som har større frekvens er også større Anta at du har et heltall. Problemstillingen ber om å finne ut den maksimale forskjellen mellom frekvensen til to forskjellige elementer i en gitt matrise, men elementet med større frekvens bør også ha større verdi enn det andre heltallet. Eksempel på inngang: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

Les mer

Spørsmål 5. Alle unike tripletter som oppsummerer en gitt verdi Vi har gitt en rekke heltall og et gitt tall kalt 'sum'. Problemstillingen ber om å finne ut tripletten som legger opp til det gitte nummeret "sum". Eksempel Input: arr [] = {3,5,7,5,6,1} sum = 16 Output: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Forklaring: Triplett som tilsvarer den gitte .. .

Les mer

Spørsmål 6. Separer 0 og 1 i en matrise Problemerklæring Anta at du har et heltall-array. Problemet "Segreger 0s og 1s i en matrise" ber om å adskille matrisen i to deler, i 0s og i 1s. 0-ene skal være på venstre side av matrisen og 1-er på høyre side av matrisen. ...

Les mer

Spørsmål 7. Finn største d i matrisen slik at a + b + c = d Problemerklæring Anta at du har en rekke heltall. Inngangsverdier er alle forskjellige elementer. Problemet "Finn største d i matrisen slik at a + b + c = d" ber om å finne ut det største elementet 'd' i settet slik at a + b + c = ...

Les mer

Spørsmål 8. Maksimalt antall påfølgende antall i en serie Problemerklæring La oss anta at du har en rekke heltall av størrelse N. Problemet "Maksimalt antall påfølgende antall i en matrise" ber om å finne ut det maksimale antallet påfølgende tall som kan spres i en matrise. Eksempel arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Forklaring: ...

Les mer

Spørsmål 9. Finn ut om en matrise er delmengde av en annen matrise Problemet "Finn ut om en matrise er delmengde av en annen matrise" sier at du får to matriser arra1 [] og array2 []. Arrangementene som er gitt er usortert. Din oppgave er å finne ut om array2 [] er en delmengde av array1 []. Eksempel arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] er ...

Les mer

Spørsmål 10. Maksimum sum av par med spesifikk forskjell Problemet "Maksimum sum av par med spesifikk forskjell" sier at du får en rekke heltall og et helt tall K. Deretter blir vi bedt om å finne ut den maksimale summen av uavhengige par. Vi kan sammenkoble to heltall hvis de har en absolutt forskjell på mindre enn K. ...

Les mer

Spørsmål 11. Skriv ut alle tripletter i sortert matrise som danner AP Problemet “Skriv ut alle tripletter i sortert array som danner AP” sier at vi har gitt et sortert heltall array. Oppgaven er å finne ut alle mulige tripletter som kan danne en aritmetisk progresjon. Eksempel arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8, ...

Les mer

Spørsmål 12. Tell antall trillinger med produkt som tilsvarer gitt antall Problemet "Tell antall trillinger med produkt som tilsvarer gitt antall" sier at vi får et heltall og en rekke m. Problemstillingen ber om å finne ut det totale antallet tripletter av med produktet tilsvarer m. Eksempel arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Forklaring Tripletter ...

Les mer

Spørsmål 13. Maksimal forskjell mellom første og siste indeks for et element i matrisen Anta at du har en rekke heltall. Problemet "Maksimal forskjell mellom første og siste indeks for et element i matrise" ber om å finne ut forskjellen mellom den første og siste indeksen til hvert tall som er tilstede i en matrise slik at forskjellen er maksimum av alle. Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 14. Finn elementer som er tilstede i første matrise og ikke i andre Problemet "Finn elementer som er tilstede i første matrise og ikke i andre" sier at du får to matriser. Arrays består av alle heltallene. Du må finne ut tallene som ikke vil være til stede i den andre matrisen, men tilstede i den første matrisen. Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 15. Maksimal produkt av en økende konsekvens Problemstilling Problemet "Maksimum produkt av en økende undersekvens" sier at du får en rekke heltall. Nå må du finne ut det maksimale produktet du kan oppnå slik at du multipliserer elementene i en økende sekvens. Tingen å merke seg er at vi ikke er ...

Les mer

Spørsmål 16. Skjema minimum antall fra gitt sekvens Problemet "Skjema minimum antall fra gitt sekvens" sier at du får noe mønster av bare jeg og D. Betydningen av I står for å øke og for å avta, vi får D. Feilsøkinga ber om å skrive ut det minste antallet som tilfredsstiller det gitte mønsteret. Vi har ...

Les mer

Spørsmål 17. Ikke-overlappende sum på to sett Problemstilling Problemet “Ikke-overlappende sum av to sett” sier at du får to matriser som inngangsverdier som arrA [] og arrB [] av samme størrelse n. Begge gruppene har også forskjellige elementer individuelt og noen vanlige elementer. Din oppgave er å finne ut den totale summen ...

Les mer

Spørsmål 18. Produkter av områder i en matrise Problemstilling Problemet "Produkter av områder i en matrise" sier at du får et heltall array som består av tall fra 1 til n og q antall spørsmål. Hvert søk inneholder området. Problemstillingen ber om å finne ut produktet innenfor det gitte området under ...

Les mer

Spørsmål 19. Første negative heltall i hvert vindu av størrelse k Problemstilling Problemet “Første negative heltall i hvert vindu av størrelse k” sier at du får en matrise som inneholder positive og negative heltall, for hvert vindu av størrelse k skriver du ut det første negative heltallet i det vinduet. Hvis det ikke er noe negativt heltall i et hvilket som helst vindu, så send ut ...

Les mer

Spørsmål 20. Segreger partall og oddetall Problemerklæring Anta at du har et heltall-array. Problemet "Segreger partall og oddetall" ber om å omorganisere matrisen slik at oddetallene og partallene kan skilles i to segmenter i matrisen. Partallene flyttes til venstre side av matrisen og rare ...

Les mer

Spørsmål 21. Produkt av array unntatt selv Problemerklæring "Produkt av matrise unntatt selv" -problem, sier at du får en matrise a []. Skriv ut en annen matrise p [] av samme størrelse slik at verdien ved den tredje indeksen til matrisen p er lik produktet av alle elementene i den opprinnelige matrisen ...

Les mer

Spørsmål 22. Mangler først positivt Problemstilling "Først mangler positivt" problem sier at du får en matrise a [] (sortert eller usortert) i størrelse n. Finn det første positive tallet som mangler i denne matrisen. Eksempel a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Forklaring: Hvis vi sorterer matrisen får vi {-1, ...

Les mer

Spørsmål 23. Program for Bridge and Torch-problem Problemerklæring "Bridge and Torch" -problemet sier at du får en rekke tid en person trenger for å krysse broen. Siden det er på tide, består det av positive heltall. Sammen med tiden får vi en bro som en person trenger å krysse. Broen tillater bare ...

Les mer

Spørsmål 24. Telle firdobler fra fire sorterte matriser hvis sum er lik en gitt verdi x Problemstilling Problem "Telle firdobler fra fire sorterte matriser hvis sum er lik en gitt verdi x" angir at du får fire heltalsmatriser og en verdi kalt x. Problemstillingen ber om å finne ut hvor mange firdobler som kan dannes av hvilken sum av elementer av ...

Les mer

Spørsmål 25. Tall med primfrekvenser større enn eller lik k Problemstilling Problem "Tall med primfrekvenser større enn eller lik k" sier at du får en matrise med heltall størrelse n og en heltall k. Alle tallene i den er primtall. Problemstillingen ber om å finne ut tallene som vises i ...

Les mer

Spørsmål 26. Maksimumsbeløp for subarray unntatt visse elementer Problemerklæring Vi får en matrise, og vi må finne maksimal subarray-sum eksklusiv visse elementer. Det vil si at vi må finne den maksimale summen av undergruppe slik at den undergruppen vi vurderer ikke inneholder elementene som får beskjed om å ekskluderes. Eksempel på maksimum ...

Les mer

Spørsmål 27. Finn minimum antall sammenslåingsoperasjoner for å lage en matrise palindrom Problemerklæring Du får en rekke heltall. Problemstillingen ber om å finne minimum antall sammenslåtte operasjoner for å lage en matrise palindrom, dvs. finne ut minimum antall sammenslåtte operasjoner som skal gjøres på matrisen for å gjøre det til et palindrom. Sammenslåing betyr ganske enkelt at ...

Les mer

Spørsmål 28. Maksimumsrektangel i en 2D-matrise Problemstilling Finn maksimalt sum-rektangel i en 2D-matrise, dvs. å finne en undermatrise med maksimal sum. En undermatrise er ingenting annet enn en 2D-serie inne i den gitte 2D-arrayen. Så du har en matrise med signerte heltall, du må beregne summen av undermatriser og ...

Les mer

Spørsmål 29. Største sum sammenhengende undergruppe Problemerklæring Du får en rekke heltall. Problemstillingen ber om å finne ut den største summen sammenhengende subarray. Dette betyr ingenting annet enn å finne en undergruppe (kontinuerlige elementer) som har den største summen blant alle andre underordninger i den gitte matrisen. Eksempel arr [] = {1, -3, 4, ...

Les mer

Spørsmål 30. Telle forskjellige elementer i hvert vindu i størrelse K Delsett er noe vi har jobbet med i en stund nå. I den siste episoden dekket vi antall delmengder vi kunne lage med tydelige partall. Denne gangen teller vi forskjellige elementer i hvert vindu i størrelse K. Seksjon-1 Om problemet. Gitt et usortert utvalg ...

Les mer

Spørsmål 31. Count Pairs hvis produkter eksisterer i matrise I tellepar hvis produkter eksisterer i array-problem har vi gitt en array, teller alle de forskjellige parene hvis produktverdi er tilstede i arrayet. Eksempel Inngang A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Utgang Antall forskjellige par hvis produkt finnes i matrisen er: 2 par er: (2, ...

Les mer

Spørsmål 32. Telle par med gitt sum Gitt et heltall matrise av størrelse n og et helt tall 'K', må du telle antall par (trenger ikke å være unikt) til stede i matrisen hvis sum er lik 'K'. Eksempel Input: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 Output: 2 Brute force løsning for Count Pairs With given Sum Hovedidee ...

Les mer

Spørsmål 33. Sjekk om en matrise kan sorteres i stakken I sjekk om en matrise kan sorteres som et problem, har vi gitt en matrise [] av størrelse n som inneholder elementer fra 1 til n i tilfeldig rekkefølge. Sorter matrisen i stigende rekkefølge ved hjelp av en midlertidig stabel etter bare disse to operasjonene - Fjern elementet i begynnelsen ...

Les mer

Spørsmål 34. Finn topp K (eller hyppigst) tall i en strøm For å finne topp k (eller hyppigste) tall i et strømproblem, har vi gitt et heltall som består av noen tall. Problemstillingen sier at du må ta et element fra matrisen, og du kan bare ha maksimalt k tall øverst. Vi trenger ...

Les mer

Spørsmål 35. Antall NGE til høyre I antall NGEer til riktig problem har vi gitt en matrise [] av størrelse n og q antall spørsmål som representerer indeksen til matrisen. For hvert spørsmål skriver jeg ut det totale antallet neste større elementer til det stemmer. Eksempel Input a [] = ...

Les mer

Spørsmål 36. Finn undergruppen med gitt lengde med minst gjennomsnitt Problemstilling I “Finn undergruppen av gitt lengde med minst gjennomsnitt” har vi gitt en matrise og et inngangs heltall X. Skriv et program for å finne undergruppen med lengde X med minst / minimum gjennomsnitt. Skriver ut start- og sluttindeksene til undergruppen som har minst ...

Les mer

Spørsmål 37. Finn nuller som skal vendes slik at antall påfølgende 1-er maksimeres Problemstilling I "Finn nuller som skal vendes slik at antall påfølgende 1-er maksimeres" har vi gitt en binær matrise og et tall x som angir nei. av nuller som skal vendes. Skriv et program for å finne nuller som må snus så ...

Les mer

Spørsmål 38. Finn de to tallene med rare forekomster i en usortert matrise Problemstilling I “Finn de to tallene med rare forekomster i en usortert serie” har vi gitt en usortert matrise. I denne matrisen, unntatt to tall, forekommer alle andre tall jevnt antall ganger. Finn de to tallene som forekommer et oddetall ganger. Merk: ...

Les mer

Spørsmål 39. Implementere to stabler i en serie Problemstilling I "Implementere to stabler i en serie" -problemet, må vi implementere to stabler i en matrise slik at hvis brukeren vil skyve et element i en av de to stakkene, bør det ikke være en feil før matrisen blir full. . Eksempel Push 5 ...

Les mer

Spørsmål 40. Tug of War Problemstilling I tautrekkproblemet har vi gitt et utvalg av heltall, dele oppsettet i to delmengder av størrelse n / 2 størrelse hver slik at forskjellen i summen av to delmengder er minst mulig. Hvis n er jevn, er hver delmengdestørrelse n / 2. Hvis ...

Les mer

Spørsmål 41. Partisjon Problem Problemstilling I partisjonsproblemet har vi gitt et sett som inneholder n elementer. Finn ut om det gitte settet kan deles i to sett med summen av elementene i delsettene er like. Eksempel Inngang arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Utgang Ja Forklaring Matrisen ...

Les mer

Spørsmål 42. Finn det tapte elementet fra en duplisert matrise Problemstilling Gitt to matriser A og B, er en matrise en duplikat av den andre bortsett fra ett element. Det ene elementet mangler enten A eller B. vi må finne det tapte elementet fra en duplisert matrise. Eksempel 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Les mer

Spørsmål 43. Finn triplett i matrise med en gitt sum Problemstilling Gitt en rekke med heltall, finn kombinasjonen av tre elementer i matrisen hvis sum er lik en gitt verdi X. Her vil vi skrive ut den første kombinasjonen vi får. Hvis det ikke er noen slik kombinasjon, kan du skrive ut -1. Eksempel Inngang N = 5, X = 15 arr [] = ...

Les mer

Spørsmål 44. Minste positive antall mangler i en usortert matrise Problemstilling I den gitte usorterte matrisen, finn det minste positive tallet som mangler i en usortert matrise. Et positivt heltall inkluderer ikke 0. Vi kan endre den opprinnelige matrisen om nødvendig. Matrisen kan inneholde positive og negative tall. Eksempel a. Inndata matrise: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Les mer

Spørsmål 45. Maksimum sum av ikke sammenhengende elementer Problemstilling I den oppgitte "Maksimumssummen for ikke-påfølgende elementer", må du finne den maksimale summen av ikke-påfølgende elementer. Du kan ikke legge til umiddelbare nabonnumre. For eksempel [1,3,5,6,7,8,] her er 1, 3 tilstøtende, så vi kan ikke legge dem til, og 6, 8 er ikke tilstøtende, så vi ...

Les mer

Spørsmål 46. Multiplikasjon av forrige og neste Problemformulering Multiplikasjon av forrige og neste: I den gitte matrisen erstatter hvert element med produktet av neste og forrige element til det. Og for det første elementet (a [0]) trenger vi å erstatte det med produktet av neste og seg selv, for det siste elementet (a [n-1]) må vi erstatte det ...

Les mer

Spørsmål 47. Et produktoppsettpuslespill Problemstilling I et problemoppgave med et produktoppsett trenger vi å konstruere en matrise der ith-elementet vil være produktet av alle elementene i den gitte arrayen, bortsett fra element i ith-posisjonen. Eksempel Inngang 5 10 3 5 6 2 Utgang 180 ...

Les mer

Accolite String Spørsmål

Spørsmål 48. Skjema minimum antall fra gitt sekvens Problemet "Skjema minimum antall fra gitt sekvens" sier at du får noe mønster av bare jeg og D. Betydningen av I står for å øke og for å avta, vi får D. Feilsøkinga ber om å skrive ut det minste antallet som tilfredsstiller det gitte mønsteret. Vi har ...

Les mer

Spørsmål 49. Omorganiser en binær streng som alternative x- og y-forekomster Problemerklæring Anta at du får en binær streng og to tall x og y. Strengen består bare av 0 og 1. Problemet "Omorganisere en binær streng som alternative x- og y-forekomster" ber om å omorganisere strengen slik at 0 kommer x ganger ⇒ 1 kommer ...

Les mer

Spørsmål 50. Omvendt ord i en streng Problemstilling “Omvendt ord i en streng” sier at du får en streng s av størrelse n. Skriv ut strengen i omvendt rekkefølge slik at det siste ordet blir det første, det nest siste blir det andre, og så videre. Med denne strengen refererer vi til en setning som inneholder ord i stedet ...

Les mer

Spørsmål 51. KMP-algoritme KMP (Knuth-Morris-Pratt) algoritme brukes til mønstersøk i en gitt streng. Vi får en streng S og et mønster p, vårt mål er å avgjøre om det gitte mønsteret er tilstede i strengen eller ikke. Eksempel Input: S = “aaaab” p = “aab” Output: true Naive Approach The ...

Les mer

Spørsmål 52. Snu en streng ved hjelp av Stack Vi har gitt en streng s med lengden n som inneholder små bokstaver, store bokstaver, heltall og noe spesielt symbol. Omvendt gitt streng ved hjelp av stabelen. La oss se noen eksempler for bedre forståelse. Eksempel Input s = “TutorialCup” Output puClairotuT Input s = “Stack” Output kcatS Using Stack ...

Les mer

Spørsmål 53. Rabin Karp Algoritme Rabin Karp Algoritme pleide å finne mønstrestrengen i den gitte tekststrengen. Det er så mange typer algoritmer eller metoder som brukes til å finne mønsterstrengen. I denne algoritmen bruker vi Hashing for å finne mønstermatchingen. Hvis vi har samme hash-kode for understrengen ...

Les mer

Spørsmål 54. Sorter en streng etter en annen streng Problemstilling Gis to inngangsstrenger, et mønster og en streng. Vi må sortere strengen i henhold til rekkefølgen definert av mønsteret. Mønsterstreng har ingen duplikater, og den har alle tegnene i strengen. Inndataformat Den første linjen som inneholder en streng som vi trenger ...

Les mer

Spørsmål 55. Lengste vanlige prefiks med Divide and Conquer Problemstilling I “Longest Common Prefix using Divide and Conquer” -problemet har vi gitt et helt n og n strenger. Skriv et program som vil skrive ut det lengste vanlige prefikset. Hvis det ikke er noe vanlig prefiks, så skriv ut “-1”. Inndataformat Den første linjen inneholder et helt tall n. ...

Les mer

Spørsmål 56. Skriv ut korteste vei for å skrive ut en streng på skjermen Problemstilling I “Skriv ut korteste vei for å skrive ut en streng på skjermen” -problemet har vi gitt et skjermbilde som inneholder alfabeter fra AZ og inndatastreng, ved å bruke fjernkontroll kan vi gå fra ett tegn til et annet tegn, fjernkontrollen inneholder bare venstre, høyre, topp , og nederste taster. skriv en funksjon ...

Les mer

Spørsmål 57. Online algoritme for å kontrollere palindrom i en strøm Problemstilling I "Online Algorithm for Checking Palindrome in a Stream" -problemet har vi gitt en strøm av tegn (charcaters mottas en etter en). Skriv et program som vil skrive ut "ja" hver gang hvis de mottatte tegnene til nå danner et palindrom. Inngangsformat Den første og eneste ...

Les mer

Spørsmål 58. Sjekk om to gitte strenger er isomorfe for hverandre Problemstilling I "Kontroller om to gitte strenger er isomorfe for hverandre" har vi gitt to strenger s1 og s2. Skriv et program som sier om de angitte strengene er isomorfe eller ikke. Merk: To strenger sies å være isomorfe hvis det er en å ...

Les mer

Accolite Tree Spørsmål

Spørsmål 59. Gitt et binært tre, hvordan fjerner du alle halvknutepunktene? Problemet "Gitt et binært tre, hvordan fjerner du alle halvknutepunktene?" sier at du får et binært tre. Nå må du fjerne de halve nodene. En halv node er definert som en node i treet som bare har et enkelt barn. Enten er det ...

Les mer

Spørsmål 60. Grenseovergang av binært tre Problemstilling Problemet “Grenseovergang av binært tre” sier at du får et binært tre. Nå må du skrive ut grensevisningen til et binært tre. Her betyr grensepassering at alle nodene vises som grensen til treet. Nodene er sett fra ...

Les mer

Spørsmål 61. Sett fra bunnen av et binært tre Problemstilling Problemet "Sett fra bunnen av et binært tre" sier at du får et binært tre, og nå må du finne bunnen av det gitte treet. Når vi ser et tre nedover. Nodene som er synlige for oss er bunnen ...

Les mer

Spørsmål 62. Skriv ut høyre visning av et binært tre Problemstilling Problemet “Skriv ut høyre visning av et binært tre” sier at du får et binært tre. Nå må du finne den rette utsikten over dette treet. Her betyr høyre visning av det binære treet å skrive ut sekvensen slik treet ser ut når det settes fra ...

Les mer

Spørsmål 63. Binært søketre Slett operasjon Problemerklæring Problemet "Binary Search Tree Delete Operation" ber oss om å implementere sletteoperasjonen for binært søketre. Slett-funksjon refererer til funksjonaliteten for å slette en node med en gitt nøkkel / data. Eksempel Inngangsknute som skal slettes = 5 Utgangstilnærming for binært søketre Slett operasjon Så ...

Les mer

Spørsmål 64. Iterativ metode for å finne høyde på binært tre Problemstilling Problemet "Iterativ metode for å finne høyde på binært tre" sier at du får et binært tre. Finn høyden på treet ved hjelp av iterativ metode. Eksempler Inngang 3 Inngang 4 Algoritme for Iterativ metode for å finne høyde på binært tre Høyden på et tre ...

Les mer

Spørsmål 65. Klone et binært tre med tilfeldige pekere Problemerklæring Du får et komplett binært tre med noen tilfeldige pekere. Tilfeldige pekere henvises til noder som hver node peker mot annet enn venstre og høyre barn. Så dette endrer også standardstrukturen til en node i et enkelt binært tre. Nå er noden til ...

Les mer

Spørsmål 66. Finn det minste minste elementet i BST (ordrestatistikk i BST) Problemstilling “Finn k-th minste element i BST (Order Statistics in BST)” -problemet sier at du får et binært søketre, og du må finne det k-th minste tallet i BST. Dette betyr at hvis vi gjør en ordreovergang av det binære søketreet og lagrer ...

Les mer

Spørsmål 67. Et program for å sjekke om et binært tre er BST eller ikke Problemstilling “Et program for å sjekke om et binært tre er BST eller ikke” sier at du får et binært tre, og du må sjekke om det binære treet tilfredsstiller egenskapene til det binære søketreet. Så, det binære treet har følgende egenskaper: Venstre undertre ...

Les mer

Spørsmål 68. Skriv ut forfedre til en gitt binær treknute uten rekursjon Gitt et binært tre og en bestemt node eller nøkkel. Skriv ut forfedre til en gitt binær treknute uten rekursjon. Eksempel Input: key = 7 Output: 3 1 Input: key = 4 Output: 2 1 Algorithm for Ancestors of a given Binary Tree Node Create a class Node ...

Les mer

Spørsmål 69. Skriv ut et binært tre i vertikal rekkefølge I dette problemet har vi gitt en peker som angir roten til det binære treet, og oppgaven din er å skrive ut det binære treet i vertikal rekkefølge. Eksempel Inngang 1 / \ 2 3 / \ / \ 4 5 6 7 \ \ 8 9 Utgang 4 2 ...

Les mer

Accolite Graph Spørsmål

Spørsmål 70. Topologisk sortering Gitt en rettet asyklisk graf, sorter topografisk grafnodene. Topologisk sorteringseksempel Topologisk sortering av grafen ovenfor er -> {1,2,3,0,5,4} Teori Topologisk sortering gjøres for en Directed Acyclic Graph (DAG). En DAG har ingen sykluser i seg. dvs. det er ingen slik sti som starter fra en hvilken som helst node på ...

Les mer

Spørsmål 71. Dijkstra algoritme Dijkstra er den korteste banealgoritmen. Dijkstra-algoritmen brukes til å finne den korteste avstanden mellom alle noder fra den gitte startnoden. Det oppretter logisk det korteste banetreet fra en enkelt kildeknute, ved å fortsette å legge nodene grådig slik at på hvert punkt hver node i ...

Les mer

Accolite Stack-spørsmål

Spørsmål 72. Fange regnvann Leetcode-løsning Problemformulering The Trapping Rain Water LeetCode Solution – “Trapping Rain Water” sier at gitt en rekke høyder som representerer et høydekart hvor bredden på hver stolpe er 1. Vi må finne mengden vann som er fanget etter regn. Eksempel: Inndata: høyde = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Utdata: 6 Forklaring: Sjekk ...

Les mer

Spørsmål 73. Skjema minimum antall fra gitt sekvens Problemet "Skjema minimum antall fra gitt sekvens" sier at du får noe mønster av bare jeg og D. Betydningen av I står for å øke og for å avta, vi får D. Feilsøkinga ber om å skrive ut det minste antallet som tilfredsstiller det gitte mønsteret. Vi har ...

Les mer

Spørsmål 74. Skriv ut forfedre til en gitt binær treknute uten rekursjon Gitt et binært tre og en bestemt node eller nøkkel. Skriv ut forfedre til en gitt binær treknute uten rekursjon. Eksempel Input: key = 7 Output: 3 1 Input: key = 4 Output: 2 1 Algorithm for Ancestors of a given Binary Tree Node Create a class Node ...

Les mer

Spørsmål 75. Kø med stabler I kø ved bruk av et stabelproblem, må vi implementere følgende funksjoner i en kø ved å bruke standardfunksjonene til stabeldatastrukturen, Enqueue: Legg til et element i slutten av køen Dequeue: Fjern et element fra starten av køen Eksempel Input : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Les mer

Spørsmål 76. Å reversere en kø I Reversing a Queue problem har vi gitt kø, skriv en algoritme for å reversere køen. Eksempler Inngangskø = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Utgangskø = 23-> 4-> 8-> 10 Inngangskø = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Utgangskø = 6 ...

Les mer

Spørsmål 77. Sjekk om en matrise kan sorteres i stakken I sjekk om en matrise kan sorteres som et problem, har vi gitt en matrise [] av størrelse n som inneholder elementer fra 1 til n i tilfeldig rekkefølge. Sorter matrisen i stigende rekkefølge ved hjelp av en midlertidig stabel etter bare disse to operasjonene - Fjern elementet i begynnelsen ...

Les mer

Spørsmål 78. Snu en streng ved hjelp av Stack Vi har gitt en streng s med lengden n som inneholder små bokstaver, store bokstaver, heltall og noe spesielt symbol. Omvendt gitt streng ved hjelp av stabelen. La oss se noen eksempler for bedre forståelse. Eksempel Input s = “TutorialCup” Output puClairotuT Input s = “Stack” Output kcatS Using Stack ...

Les mer

Spørsmål 79. Antall NGE til høyre I antall NGEer til riktig problem har vi gitt en matrise [] av størrelse n og q antall spørsmål som representerer indeksen til matrisen. For hvert spørsmål skriver jeg ut det totale antallet neste større elementer til det stemmer. Eksempel Input a [] = ...

Les mer

Spørsmål 80. Implementere to stabler i en serie Problemstilling I "Implementere to stabler i en serie" -problemet, må vi implementere to stabler i en matrise slik at hvis brukeren vil skyve et element i en av de to stakkene, bør det ikke være en feil før matrisen blir full. . Eksempel Push 5 ...

Les mer

Accolite Queue Spørsmål

Spørsmål 81. Iterativ metode for å finne høyde på binært tre Problemstilling Problemet "Iterativ metode for å finne høyde på binært tre" sier at du får et binært tre. Finn høyden på treet ved hjelp av iterativ metode. Eksempler Inngang 3 Inngang 4 Algoritme for Iterativ metode for å finne høyde på binært tre Høyden på et tre ...

Les mer

Spørsmål 82. Første negative heltall i hvert vindu av størrelse k Problemstilling Problemet “Første negative heltall i hvert vindu av størrelse k” sier at du får en matrise som inneholder positive og negative heltall, for hvert vindu av størrelse k skriver du ut det første negative heltallet i det vinduet. Hvis det ikke er noe negativt heltall i et hvilket som helst vindu, så send ut ...

Les mer

Spørsmål 83. Kø med stabler I kø ved bruk av et stabelproblem, må vi implementere følgende funksjoner i en kø ved å bruke standardfunksjonene til stabeldatastrukturen, Enqueue: Legg til et element i slutten av køen Dequeue: Fjern et element fra starten av køen Eksempel Input : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Les mer

Spørsmål 84. Å reversere en kø I Reversing a Queue problem har vi gitt kø, skriv en algoritme for å reversere køen. Eksempler Inngangskø = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Utgangskø = 23-> 4-> 8-> 10 Inngangskø = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Utgangskø = 6 ...

Les mer

Accolite Matrix Spørsmål

Spørsmål 85. Maksimumsrektangel i en 2D-matrise Problemstilling Finn maksimalt sum-rektangel i en 2D-matrise, dvs. å finne en undermatrise med maksimal sum. En undermatrise er ingenting annet enn en 2D-serie inne i den gitte 2D-arrayen. Så du har en matrise med signerte heltall, du må beregne summen av undermatriser og ...

Les mer

Spørsmål 86. Skriv ut korteste vei for å skrive ut en streng på skjermen Problemstilling I “Skriv ut korteste vei for å skrive ut en streng på skjermen” -problemet har vi gitt et skjermbilde som inneholder alfabeter fra AZ og inndatastreng, ved å bruke fjernkontroll kan vi gå fra ett tegn til et annet tegn, fjernkontrollen inneholder bare venstre, høyre, topp , og nederste taster. skriv en funksjon ...

Les mer

Accolite andre spørsmål

Spørsmål 87. Binært tre fra høyre side LeetCode-løsning Problemformulering Binært tre Høyre sidevisning LeetCode Løsning – Gitt roten til et binært tre, forestill deg at du står på høyre side av det, og returner verdiene til nodene du kan se sortert fra topp til bunn. Eksempel på testtilfelle 1: Inndata: rot = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Les mer

Spørsmål 88. Union og kryss av to sammenkoblede lister Gitt to koblede lister, opprett ytterligere to koblede lister for å få forening og skjæringspunkt mellom elementene i eksisterende lister. Eksempel Inngang: Liste1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Liste2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Utgang: Skjæreliste: 14 → 9 → 5 Forbundsliste: ...

Les mer

Spørsmål 89. Totalt antall uten gjentatte sifre i et område Du får en rekke tall (start, slutt). Den gitte oppgaven sier å finne ut det totale antallet tall uten gjentatte sifre i et område. Eksempel Input: 10 50 Output: 37 Forklaring: 10 har ikke noe gjentatt siffer. 11 har et gjentatt siffer. 12 har ikke gjentatt siffer. ...

Les mer

Spørsmål 90. Skriv en funksjon for å få skjæringspunktet til to sammenkoblede lister Problemstilling Problemet “Skriv en funksjon for å få skjæringspunktet for to sammenkoblede lister” sier at du får to sammenkoblede lister. Men de er ikke uavhengige koblede lister. De er koblet sammen på et eller annet tidspunkt. Nå må du finne dette skjæringspunktet mellom disse to listene. ...

Les mer

Spørsmål 91. Koblet listesyklus Problemerklæring "Koblet listesyklus" -problem sier at du får en koblet liste. Finn ut om den inneholder noen loop eller ikke? Koblet liste med syklus Eksempel 1-> 2-> 3 Ingen sløyfe Forklaring: Den koblede listen inneholder ingen sløyfe, for hvis det gjorde det, ville det ha vært to ingen ...

Les mer

Spørsmål 92. Finn antall ansatte under hver ansatt HashMaps er en av de mest nyttige datastrukturene. Finn antall ansatte under hver ansatt er et problem som minner meg om den berømte filmens begynnelse. Ligner å drømme i en drøm. Her har vi en ansatt som jobber under en ansatt og så videre. Problemstilling Så hva ...

Les mer

Spørsmål 93. Topp K hyppige ord I øverste K-hyppige ordproblem har vi gitt en liste over ord og et heltall k. Skriv ut k mest brukte strenger i listen. Eksempel Inngang: liste = {“kode”, “himmel”, “penn”, “himmel”, “himmel”, “blå”, “kode”} k = 2 Utgang: himmel kode Inngang: liste = {“ja”, ...

Les mer

Spørsmål 94. N dronningsproblem N dronningsproblem ved å bruke konseptet Backtracking. Her plasserer vi dronning slik at ingen dronning er under angrepsforhold. Angrepstilstanden til dronningene er hvis to dronninger er på samme kolonne, rad og diagonal, så er de under angrep. La oss se dette ved nedenstående figur. Her ...

Les mer

Spørsmål 95. Snu en koblet liste Problemerklæring Problemet “reversere en koblet liste” sier at vi får overhodet for den koblede listen. Vi må reversere den koblede listen ved å endre koblingene mellom dem og returnere hodet til den omvendte koblede listen. Eksempel 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Forklaring Vi har reversert den sammenkoblede ...

Les mer

Spørsmål 96. Finn Nth Node Problemerklæring I “Find Nth Node” -problemet har vi gitt en lenket liste for å finne den nde noden. Programmet skal skrive ut dataverdien i den nde noden. N er inngangs heltallindeksen. Eksempel 3 1 2 3 4 5 6 3 Tilnærming Gitt en lenket liste ...

Les mer

Translate »