Delhivery Intervju Spørsmål

Delhivery Array-spørsmål

Spørsmål 1. Maksimal avstand mellom to forekomster av samme element i matrise Anta at du får en matrise med noen gjentatte tall. Vi må finne den maksimale avstanden mellom de to samme forekomstene av et tall med forskjellig indeks, til stede i en matrise. Eksempel Input: array = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Output: 3 Forklaring: Fordi elementer i array [1] ...

Les mer

Spørsmål 2. Gruppe flere forekomster av matriseelementer bestilt av første forekomst Du får et spørsmål der du har gitt en usortert matrise med flere tallforekomster. Oppgaven er å gruppere alle flere forekomster av matriseelementer sortert etter første forekomst. I mellomtiden bør bestillingen være den samme som antallet kommer. Eksempel Input: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Les mer

Spørsmål 3. Maksimal matrise fra to gitte arrays som holder orden likt Anta at vi har to heltallssamlinger av samme størrelse n. Begge matriser kan også inneholde vanlige tall. Problemstillingen ber om å danne den resulterende matrisen som inneholder maksimumsverdiene 'n' fra begge matriser. Den første matrisen bør prioriteres (elementer i den første ...

Les mer

Spørsmål 4. Finn største d i matrisen slik at a + b + c = d Problemerklæring Anta at du har en rekke heltall. Inngangsverdier er alle forskjellige elementer. Problemet "Finn største d i matrisen slik at a + b + c = d" ber om å finne ut det største elementet 'd' i settet slik at a + b + c = ...

Les mer

Spørsmål 5. Maksimum sum av par med spesifikk forskjell Problemet "Maksimum sum av par med spesifikk forskjell" sier at du får en rekke heltall og et helt tall K. Deretter blir vi bedt om å finne ut den maksimale summen av uavhengige par. Vi kan sammenkoble to heltall hvis de har en absolutt forskjell på mindre enn K. ...

Les mer

Spørsmål 6. Maksimal påfølgende sum slik at ingen tre er på rad Problemet "Maksimal undersekvenssum slik at ingen tre er sammenhengende" sier at du får en rekke heltall. Nå må du finne en undersøkelse som har den maksimale summen gitt at du ikke kan vurdere tre påfølgende elementer. For å huske at en undersøkelse ikke er annet enn en matrise ...

Les mer

Spørsmål 7. Lengste undergruppe som ikke har mer enn K forskjellige elementer Problemet “Lengste undergruppe uten å ha mer enn K forskjellige elementer” sier at antar at du har en rekke heltall, spør problemstillingen om å finne ut den lengste undergruppen som ikke har større enn k forskjellige elementer. Eksempel arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Les mer

Spørsmål 8. Finn undergruppe med gitt sum (håndterer negative tall) Problemet "Finn undergruppe med gitt sum (Håndterer negative tall)" sier at du får et heltallmatrise som også inneholder negative heltall og et tall som kalles "sum". Problemstillingen ber om å skrive ut underarrayen, som summerer seg til et gitt nummer kalt “sum”. Hvis mer enn én undergruppe ...

Les mer

Spørsmål 9. Finn elementer som er tilstede i første matrise og ikke i andre Problemet "Finn elementer som er tilstede i første matrise og ikke i andre" sier at du får to matriser. Arrays består av alle heltallene. Du må finne ut tallene som ikke vil være til stede i den andre matrisen, men tilstede i den første matrisen. Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 10. Boblesortering ved hjelp av to stabler Problemangivelse Problemet "Boble sortering ved hjelp av to stabler" sier at du får en matrise a [] av størrelse n. Lag en funksjon for å sortere den gitte matrisen a [] ved hjelp av et boble sorteringsparadigme med to stabeldatastrukturer. Eksempel a [] = {15, 12, 44, 2, 5, ...

Les mer

Spørsmål 11. Omorganiser en matrise slik at 'arr [j]' blir 'i' hvis 'arr [i]' er 'j' Problemstilling Problemet ”Omorganiser en matrise slik at 'arr [j]' blir 'i' hvis 'arr [i]' er 'j'" sier at du har en "n" størrelse matrise som inneholder heltall. Tallene i matrisen ligger i området 0 til n-1. Problemstillingen ber om å omorganisere matrisen i ...

Les mer

Spørsmål 12. Finn minste avstand mellom to tall Problemstilling Du har gitt en matrise og to tall kalt x og y. Problemet "Finn minste avstand mellom to tall" ber om å finne ut den minste mulige avstanden mellom dem. Matrisen som gis kan ha vanlige elementer. Du kan anta at både x og y er forskjellige. ...

Les mer

Spørsmål 13. Finn det eneste repeterende elementet mellom 1 og N-1 Ved å finne det eneste repeterende elementet mellom 1 og N-1-problemet har vi gitt en rekke tilfeldige heltall i et område fra 1 til n-1. Det vil være ett nummer som gjentas. Din oppgave er å finne det nummeret. Eksempel Input [2,3,4,5,2,1] A Output 2 Forklaring 2 er ...

Les mer

Spørsmål 14. Endre matrisen til permutasjon av tall fra 1 til N. I dette problemet har vi gitt en matrise A med n elementer. Vi må endre matrisen til en permutasjon av tall fra 1 til n ved å bruke minimum erstatninger i matrisen. Eksempel Inngang: 2 2 3 3 Utgang: 2 1 3 4 Inngang: 3 2 1 7 ...

Les mer

Delhivery String Spørsmål

Spørsmål 15. Korteste palindrom I det korteste palindromproblemet har vi gitt en streng s med lengden l. Legg til tegn foran det for å gjøre det palindrom hvis det ikke er det. Skriv ut det minste antallet tegn som brukes til å gjøre den gitte strengen til et palindrom. Eksempel Inngang: s = abc Utgang: 2 (av ...

Les mer

Spørsmål 16. Snu en streng ved hjelp av Stack Vi har gitt en streng s med lengden n som inneholder små bokstaver, store bokstaver, heltall og noe spesielt symbol. Omvendt gitt streng ved hjelp av stabelen. La oss se noen eksempler for bedre forståelse. Eksempel Input s = “TutorialCup” Output puClairotuT Input s = “Stack” Output kcatS Using Stack ...

Les mer

Spørsmål 17. Sjekk om streng kan bli tom ved å rekursivt slette gitt understreng Problemstilling I "Kontroller om strengen kan bli tom ved å rekursivt slette gitt substring" -problemet har vi gitt to strenger "s" og "t". Vi må sjekke om den angitte inngangsstrengen “s” kan slettes fullstendig ved å slette den gitte inngangsstrengen “t” rekursivt. Merk: Gitt understreng skal ...

Les mer

Spørsmål 18. Sammenlign to versjonsnumre Problemerklæring Gitt to inngangsstrenger, som er i form av versjonsnummer. Et versjonsnummer ser ut som abcd der a, b, c, d er heltall. Derfor er versjonsnummeret en streng der tall er atskilt med prikker. Vi må sammenligne de to strengene (versjonsnumre) og ...

Les mer

Spørsmål 19. Lengste palindrom kan dannes ved å fjerne eller omorganisere tegn Problemerklæring I “Lengste palindrom kan dannes ved å fjerne eller omorganisere tegn” har vi gitt en streng “s”. Finn det lengste palindromet som kan konstrueres ved å fjerne eller omorganisere noen tegn eller muligens null tegn fra strengen. Det kan være flere løsninger mulig, du kan ...

Les mer

Delhivery Tree Spørsmål

Spørsmål 20. Typer av binært tre Før vi fortsetter, vet vi først hva BT egentlig er? Binary Tree er en type datastruktur som er hierarkisk. En BT er representert av noder der hver node har igjen, en høyre peker og data som vekten av noden. Hver node kan inneholde maksimalt ...

Les mer

Spørsmål 21. Innsetting i et binært tre I denne artikkelen vil vi lære innsettingen i et binært tre. Vi har allerede sett begrepet BFS i forrige artikkel, så her vil vi bruke det samme konseptet til å sette inn dataene i et binært tre. Konseptet er å krysse treet i jevn rekkefølge og ...

Les mer

Delhivery Graph Spørsmål

Spørsmål 22. Graf og dens fremstilling En graf er en abstrakt datatype som representerer forhold eller forbindelser mellom objekter (som byer er forbundet med grov vei). I grafen og dens fremstilling er i utgangspunktet forholdet betegnet med kanter og objekter ved hjørner (noder). En graf består av et endelig sett med hjørner og kanter. En graf er ...

Les mer

Delhivery Stack-spørsmål

Spørsmål 23. Sjekk om stabelelementene er parvis sammenhengende Problemstilling "Sjekk om stakkeelementene er parvis sammenhengende" problemet sier at du får en stakkdatastruktur av heltallstype. Lag en funksjon for å sjekke om alle elementene er parvis sammenhengende (enten i økende eller synkende rekkefølge) eller ikke. Hvis antall elementer ...

Les mer

Spørsmål 24. Å reversere en kø I Reversing a Queue problem har vi gitt kø, skriv en algoritme for å reversere køen. Eksempler Inngangskø = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Utgangskø = 23-> 4-> 8-> 10 Inngangskø = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Utgangskø = 6 ...

Les mer

Spørsmål 25. Akselspennproblemet Dette problemet "The Stock Span Problem" kommer inn under det økonomiske aspektet. I dette problemet finner vi aksjespenn for aksjekursen for hver dag. Maksimalt antall påfølgende dager rett før en bestemt dag som prisen på aksjen dagene før den er ...

Les mer

Spørsmål 26. Snu en streng ved hjelp av Stack Vi har gitt en streng s med lengden n som inneholder små bokstaver, store bokstaver, heltall og noe spesielt symbol. Omvendt gitt streng ved hjelp av stabelen. La oss se noen eksempler for bedre forståelse. Eksempel Input s = “TutorialCup” Output puClairotuT Input s = “Stack” Output kcatS Using Stack ...

Les mer

Delhivery Queue Spørsmål

Spørsmål 27. Å reversere en kø I Reversing a Queue problem har vi gitt kø, skriv en algoritme for å reversere køen. Eksempler Inngangskø = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Utgangskø = 23-> 4-> 8-> 10 Inngangskø = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Utgangskø = 6 ...

Les mer

Spørsmål 28. Innsetting i et binært tre I denne artikkelen vil vi lære innsettingen i et binært tre. Vi har allerede sett begrepet BFS i forrige artikkel, så her vil vi bruke det samme konseptet til å sette inn dataene i et binært tre. Konseptet er å krysse treet i jevn rekkefølge og ...

Les mer

Delhivery andre spørsmål

Spørsmål 29. Finn manglende elementer i et område Problemet Finn manglende elementer i et område ”sier at du får en rekke forskjellige elementer innenfor et bestemt område og et område gitt som lavt og høyt. Finn alle de manglende elementene i et område som ikke er tilstede i en matrise. Utgangen skal være i ...

Les mer

Spørsmål 30. Skriv ut Fibonacci-sekvensen med to variabler Problemstilling Problemet “Skriv ut Fibonacci-sekvensen med to variabler” sier at du trenger å skrive ut Fibonacci-sekvensen, men det er en begrensning å bare bruke to variabler. Eksempel n = 2 2 5 0 1 1 2 Forklaring Utgangssekvensen har de fem første elementene i ...

Les mer

Spørsmål 31. Flislegging Problem Problemerklæring “Tiling Problem” sier at du har et rutenett med størrelse 2 x N og et fliser med størrelse 2 x 1. Finn så antall måter du kan flise det gitte rutenettet på. Eksempel 3 2 Forklaring: Tilnærming til flislegging av problem Vi kan løse dette problemet ved å bruke rekursjon. ...

Les mer

Spørsmål 32. OSI modell Denne modellen ble utviklet i 1983 av International Standards Organization (ISO). Dette var det første skrittet som ble tatt for å standardisere de internasjonale protokollene som ble brukt i forskjellige lag. Ettersom det handler om å koble til åpne systemer, det vil si systemer som er åpne for kommunikasjon med andre systemer, kalles modellen for ...

Les mer

Spørsmål 33. Stygge tall De positive tallene hvis eneste hovedfaktor er 2, 3 eller 5 er kjent som stygge tall. For f.eks - 8 er et stygt tall fordi det er den eneste primfaktoren er 2, men 7 er ikke et stygt tall fordi det er en primfaktor er 7. 1 er et unntak ...

Les mer

Translate »