Faktasett intervjuspørsmål

Faktasett intervjuspørsmålpin

Factset Array Spørsmål

Spørsmål 1. Omorganisere matrisen slik at arr [i]> = arr [j] hvis jeg er jevn og arr [i] <= arr [j] hvis jeg er merkelig og j <i Anta at du har et heltall. Problemstillingen ber om å omorganisere matrisen på en slik måte at elementene i jevn posisjon i en matrise skal være større enn alle elementene før den, og elementene i odde posisjoner skal være mindre enn elementene før den. Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 2. Telle par med gitt sum I oppgaven “count pair with given sum” har vi gitt et heltall array [] og et annet tall sier "sum", du må bestemme om noen av de to elementene i en gitt array har en sum som er "sum". Eksempel Input: arr [] = {1,3,4,6,7} og sum = 9. Output: “Element funnet ...

Les mer

Spørsmål 3. Minimum sletteoperasjoner for å gjøre alle elementer i matrisen like Anta at vi har en inngang til matrise med "x" antall elementer. Vi har gitt et problem at vi må finne slettingsoperasjonene, som skal være det minste som kreves for å lage en lik matrise, dvs. at matrisen vil bestå av like elementer. Eksempel på inngang: [1, 1, ...

Les mer

Spørsmål 4. Maksimal avstand mellom to forekomster av samme element i matrise Anta at du får en matrise med noen gjentatte tall. Vi må finne den maksimale avstanden mellom de to samme forekomstene av et tall med forskjellig indeks, til stede i en matrise. Eksempel Input: array = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Output: 3 Forklaring: Fordi elementer i array [1] ...

Les mer

Spørsmål 5. Maksimal matrise fra to gitte arrays som holder orden likt Anta at vi har to heltallssamlinger av samme størrelse n. Begge matriser kan også inneholde vanlige tall. Problemstillingen ber om å danne den resulterende matrisen som inneholder maksimumsverdiene 'n' fra begge matriser. Den første matrisen bør prioriteres (elementer i den første ...

Les mer

Spørsmål 6. Tell underarrays med samme jevne og rare elementer Anta at du har gitt et heltall array av N størrelse. Siden det er tall, er tallene rare eller jevne. Problemstillingen er count subarray med de samme jevne og odde elementene, eller finner ut antallet sub-arrays som har like mange jevne og odde heltall. Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 7. Minimumsbytter som kreves for å bringe alle elementene mindre enn eller lik k sammen Problemet "Minimumsbytter kreves for å bringe alle elementene mindre enn eller lik k sammen" sier at du har et heltall-array. Problemstillingen ber om å finne ut det minste antallet bytter som kreves for å få elementene sammen som er mindre enn eller like ...

Les mer

Spørsmål 8. Sortering ved hjelp av triviell hash-funksjon Problemet “Sortering med triviell hash-funksjon” sier at du får et heltall-array. En matrise kan inneholde både negative og positive tall. Problemstillingen ber om å sortere matrisen ved hjelp av Trivial Hash-funksjonen. Eksempel arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1, ...

Les mer

Spørsmål 9. Finn duplikater i en gitt matrise når elementene ikke er begrenset til et område Problemet "Finn duplikater i en gitt matrise når elementene ikke er begrenset til et område" sier at du har en matrise som består av n heltall. Problemstillingen det for å finne ut duplikatelementene hvis de finnes i matrisen. Hvis det ikke finnes noe slikt element, returner -1. Eksempel [...

Les mer

Spørsmål 10. Finn elementer som er tilstede i første matrise og ikke i andre Problemet "Finn elementer som er tilstede i første matrise og ikke i andre" sier at du får to matriser. Arrays består av alle heltallene. Du må finne ut tallene som ikke vil være til stede i den andre matrisen, men tilstede i den første matrisen. Eksempel ...

Les mer

Spørsmål 11. Lengste påfølgende slik at forskjellen mellom tilstøtende er en Problemet "Lengste påfølgende slik at forskjellen mellom tilstøtende er en" sier at du får et heltall. Nå må du finne lengden på den lengste undersekvensen slik at forskjellen på tilstøtende elementer er 1. Eksempel 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Forklaring Som ...

Les mer

Spørsmål 12. k-th mangler element i økende sekvens som ikke er tilstede i en gitt sekvens Problemet "k-th manglende element i økende sekvens som ikke er tilstede i en gitt sekvens" sier at du får to matriser. En av dem er ordnet i stigende rekkefølge og en annen normal usortert matrise med nummer k. Finn det kth manglende elementet som ikke er tilstede i normalt ...

Les mer

Spørsmål 13. Hvordan sjekker jeg om to gitte sett er usammenhengende? Problemet "Hvordan sjekker jeg om to gitte sett er usammenhengende?" stater som antar at du får to sett i form av array si sett1[] og sett2[]. Din oppgave er å finne ut om de to settene er usammenhengende sett eller ikke. Eksempel på inputSet1[] = {1, 15, 8, 9, ...

Les mer

Spørsmål 14. Finn ut om en undergruppe er i form av et fjell eller ikke Problemstilling Problemet "Finn ut om en undergruppe er i form av et fjell eller ikke" sier at du får et heltall og en rekkevidde. Problemstillingen ber om å finne ut om undergruppen dannet mellom det gitte området er i form av en fjellform eller ...

Les mer

Spørsmål 15. Slett påfølgende ord i en sekvens Problemstilling problemet "Slett påfølgende samme ord i en sekvens" sier at du får en liste med n strenger. Hvis det er to samme ord til stede etter hverandre, slett dem begge. Skriv ut det totale antallet ord/strenger som er igjen i listen etter sletting av alle slike par. ...

Les mer

Spørsmål 16. Mangler først positivt Problemstilling "Først mangler positivt" problem sier at du får en matrise a [] (sortert eller usortert) i størrelse n. Finn det første positive tallet som mangler i denne matrisen. Eksempel a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Forklaring: Hvis vi sorterer matrisen får vi {-1, ...

Les mer

Spørsmål 17. Tall med primfrekvenser større enn eller lik k Problemstilling Problem "Tall med primfrekvenser større enn eller lik k" sier at du får en matrise med heltall størrelse n og en heltall k. Alle tallene i den er primtall. Problemstillingen ber om å finne ut tallene som vises i ...

Les mer

Spørsmål 18. Maksimumsrektangel i en 2D-matrise Problemstilling Finn maksimalt sum-rektangel i en 2D-matrise, dvs. å finne en undermatrise med maksimal sum. En undermatrise er ingenting annet enn en 2D-serie inne i den gitte 2D-arrayen. Så du har en matrise med signerte heltall, du må beregne summen av undermatriser og ...

Les mer

Spørsmål 19. Største sum sammenhengende undergruppe Problemerklæring Du får en rekke heltall. Problemstillingen ber om å finne ut den største summen sammenhengende subarray. Dette betyr ingenting annet enn å finne en undergruppe (kontinuerlige elementer) som har den største summen blant alle andre underordninger i den gitte matrisen. Eksempel arr [] = {1, -3, 4, ...

Les mer

Spørsmål 20. Telle par med gitt sum Gitt et heltall matrise av størrelse n og et helt tall 'K', må du telle antall par (trenger ikke å være unikt) til stede i matrisen hvis sum er lik 'K'. Eksempel Input: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 Output: 2 Brute force løsning for Count Pairs With given Sum Hovedidee ...

Les mer

Spørsmål 21. Det hyppigste elementet i en serie Du får en rekke heltall. Problemstillingen sier at du må finne ut det hyppigste elementet som finnes i en matrise. Hvis det er flere verdier som opptrer maksimalt antall ganger, må vi skrive ut noen av dem. Eksempel Input [1, 4,5,3,1,4,16] Output ...

Les mer

Spørsmål 22. Maksimalt produkt av indekser av neste større på venstre og høyre side Gitt en matrise a[ ] av størrelse n. For hvert element i posisjon finner jeg L[i] og R[i] hvor – L[i] = den nærmeste indeksen til i der L[nærmeste indeks] > L[i] og nærmeste indeks < i. R[i] = den nærmeste indeksen til i hvor R[nærmeste indeks] > R[i] ...

Les mer

Spørsmål 23. Skriv ut neste større antall Q-spørsmål I Print Next Greater Number of Q queries problem har vi gitt en matrise a [] av størrelse n som inneholder tall og en annen array q [] av størrelse m som representerer spørsmål. Hvert søk representerer indeksen i matrisen a []. For hvert spørsmål skriver jeg ut nummeret fra matrisen ...

Les mer

Spørsmål 24. Postfiks til prefiks konvertering I dette problemet har vi gitt en streng som betegner postfix-uttrykket. Vi må konvertere postfiks til prefiks. Prefiksnotasjon I denne notasjonen skriver vi operandene etter operatøren. Det er også kjent som Polish Notation. For eksempel: + AB er et prefiksuttrykk. Postfix-notasjon i ...

Les mer

Spørsmål 25. Finn undergruppen med gitt lengde med minst gjennomsnitt Problemstilling I “Finn undergruppen av gitt lengde med minst gjennomsnitt” har vi gitt en matrise og et inngangs heltall X. Skriv et program for å finne undergruppen med lengde X med minst / minimum gjennomsnitt. Skriver ut start- og sluttindeksene til undergruppen som har minst ...

Les mer

Spørsmål 26. Finn de to tallene med rare forekomster i en usortert matrise Problemstilling I “Finn de to tallene med rare forekomster i en usortert serie” har vi gitt en usortert matrise. I denne matrisen, unntatt to tall, forekommer alle andre tall jevnt antall ganger. Finn de to tallene som forekommer et oddetall ganger. Merk: ...

Les mer

Spørsmål 27. Første rundtur for å besøke alle bensinkøyene I den første rundtursturen for å besøke alle bensinkøyeproblemet er uttalelsen slik at det er en sirkel med n bensinpumper på sirkelen. Hver bensinpumpe har et par data. Den første verdien er mengden bensinpumpe og den andre er ...

Les mer

Spørsmål 28. Finn en sortert konsekvens av størrelse 3 Problemstilling I det gitte usorterte utvalget av heltall. Vi må finne en sortert sekvens av størrelse 3. La tre elementer være array [i], array [j], array [k] deretter, array [i] <array [j] <array [k] for i <j < k. Hvis det finnes flere tripletter i matrisen, kan du skrive ut en ...

Les mer

Spørsmål 29. Finn et fast punkt i en gitt matrise Problemstilling Gitt en matrise med n distinkte elementer, finn et fast punkt i en gitt matrise, der et fast punkt betyr at elementverdien er den samme som indeksen. Eksempel Inngang 5 arr [] = {0,4,8,2,9} Utgang 0 er et fast punkt i denne matrisen fordi verdi og indeks ...

Les mer

Spørsmål 30. Minste positive antall mangler i en usortert matrise Problemstilling I den gitte usorterte matrisen, finn det minste positive tallet som mangler i en usortert matrise. Et positivt heltall inkluderer ikke 0. Vi kan endre den opprinnelige matrisen om nødvendig. Matrisen kan inneholde positive og negative tall. Eksempel a. Inndata matrise: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Les mer

Spørsmål 31. Multiplikasjon av forrige og neste Problemformulering Multiplikasjon av forrige og neste: I den gitte matrisen erstatter hvert element med produktet av neste og forrige element til det. Og for det første elementet (a [0]) trenger vi å erstatte det med produktet av neste og seg selv, for det siste elementet (a [n-1]) må vi erstatte det ...

Les mer

Spørsmål 32. Skriv ut alle distinkte elementer i matrisen Problemstilling Vi har en rekke inneholder N-tall som kan være positive eller negative. Vi må skrive ut alle forskjellige elementer i matrisen. Med andre ord kan vi si at hvis et tall forekommer mer enn en gang, så skriver vi bare ut det nummeret en gang. Eksempel på inngang ...

Les mer

Factset String Spørsmål

Spørsmål 33. Slett påfølgende ord i en sekvens Problemstilling problemet "Slett påfølgende samme ord i en sekvens" sier at du får en liste med n strenger. Hvis det er to samme ord til stede etter hverandre, slett dem begge. Skriv ut det totale antallet ord/strenger som er igjen i listen etter sletting av alle slike par. ...

Les mer

Spørsmål 34. Korteste palindrom I det korteste palindromproblemet har vi gitt en streng s med lengden l. Legg til tegn foran det for å gjøre det palindrom hvis det ikke er det. Skriv ut det minste antallet tegn som brukes til å gjøre den gitte strengen til et palindrom. Eksempel Inngang: s = abc Utgang: 2 (av ...

Les mer

Spørsmål 35. Finn ut om et uttrykk har duplikatparenteser eller ikke Gitt en streng som inneholder balansert parentes. Finn om uttrykket / strengen inneholder dupliserte parenteser eller ikke. Dupliser parentes Når et uttrykk er midt i eller omgitt av samme type balansert parentes, dvs. omsluttet mellom samme type åpnings- og lukkeparentes mer enn en gang, er det ...

Les mer

Spørsmål 36. Postfix til Infix -konvertering I konverteringsproblemet postfix to infix har vi gitt uttrykk i postfix-notasjonen. Skriv et program for å konvertere den gitte notasjonen i infiksnotasjon. Informasjon om infiks I denne notasjonen skrives operatørene mellom operandene. Det ligner på hvordan vi generelt skriver et uttrykk. For eksempel: A + ...

Les mer

Spørsmål 37. Prefiks til Postfix-konvertering I prefiks til postfix konverteringsproblem har vi gitt uttrykk i prefiksnotasjon i strengformat. Skriv et program for å konvertere den gitte notasjonen i postfix-notasjonen. Prefiksnotasjon I denne notasjonen skriver vi operandene etter operatøren. Det er også kjent som Polish Notation. For eksempel: + AB er ...

Les mer

Spørsmål 38. Neste permutasjon I neste permutasjonsproblem har vi gitt et ord, finn den leksikografisk større_permutasjonen av den. Eksempel på inngang: str = "tutorialcup" -utgang: tutorialpcu-inngang: str = "nmhdgfecba" -utgang: nmheabcdfg-inngang: str = "algoritmer" -utgang: algoritm-inngang: str = "spoonfeed" -utgang: Neste permutasjon ...

Les mer

Spørsmål 39. Palindrom ved bruk av rekursjon Problemstilling I oppgaven "Rekursiv palindromsjekk" eller "Palindrom ved bruk av rekursjon" har vi gitt en streng "s". Vi må skrive et program for å sjekke om den gitte strengen er palindrom eller ikke bruker rekursjon. Et palindrom er et ord, tall, frase eller annen sekvens av tegn som leser ...

Les mer

Spørsmål 40. Minimumstegn som skal legges til foran for å lage streng palindrom Problemerklæring I problemet "Minimum tegn som skal legges til for å lage streng palindrom" har vi gitt en streng "s". Skriv et program for å finne minimumstegnene som skal legges til for å lage en strengpalindrom. Inngangsformat Den første og eneste linjen som inneholder ...

Les mer

Spørsmål 41. Endre kjønn for en gitt streng Problemstilling I "Endre kjønn for en gitt streng" har vi gitt en streng "s". Skriv et program som vil veksle alle kjønnsspesifikke ord i inngangsstrengen. Inndataformat Den første og eneste linjen som inneholder en setning eller streng med mellomrom “s”. Utskriftsformat ...

Les mer

Spørsmål 42. Pangram-sjekking Problemstilling I oppgaven "Pangram Checking" har vi gitt en setning "s". Sjekk om den gitte setningen/strengen er Pangram eller ikke. Et Pangram er en setning/streng som inneholder hver bokstav i alfabetet fra a til å eller ingen store og små bokstaver. Inndataformat Den første og eneste linjen som inneholder ...

Les mer

Faktasett trespørsmål

Spørsmål 43. Skriv kode for å avgjøre om to trær er identiske Problemet "Skriv kode for å avgjøre om to trær er identiske" sier at du får to binære trær. finne ut om de er identiske eller ikke? Her betyr identisk tre at begge binærtrærne har samme nodeverdi med samme noderordning. Eksempel Begge trærne ...

Les mer

Spørsmål 44. Diagonal gjennomgang av binært tre Problemstilling Problemet “Diagonal traversal of Binary Tree” sier at du får et binært tre, og nå må du finne diagonalvisningen for det gitte treet. Når vi ser et tre øverst til høyre. Nodene som er synlige for oss er den diagonale utsikten ...

Les mer

Spørsmål 45. Klone et binært tre med tilfeldige pekere Problemerklæring Du får et komplett binært tre med noen tilfeldige pekere. Tilfeldige pekere henvises til noder som hver node peker mot annet enn venstre og høyre barn. Så dette endrer også standardstrukturen til en node i et enkelt binært tre. Nå er noden til ...

Les mer

Spørsmål 46. Iterativ postorder-traversal ved hjelp av to stabler Problemstilling Problemet “Iterativ postorder-traversering ved hjelp av to stabler” sier at du får et binært tre med n-noder. Skriv programmet for det iterative postorder traversal ved hjelp av to stabler. Eksempel Inngang 4 5 2 6 7 3 1 Inngang 4 2 3 1 Algoritme Opprett ...

Les mer

Spørsmål 47. Et program for å sjekke om et binært tre er BST eller ikke Problemstilling “Et program for å sjekke om et binært tre er BST eller ikke” sier at du får et binært tre, og du må sjekke om det binære treet tilfredsstiller egenskapene til det binære søketreet. Så, det binære treet har følgende egenskaper: Venstre undertre ...

Les mer

Spørsmål 48. Maksimal dybde av binært tre Problemstilling "Maksimal dybde på binært tre" -problemet sier at du får en binær tre-datastruktur. Skriv ut maksimal dybde for det gitte binære treet. Eksempel Inngang 2 Forklaring: Maksimal dybde for det gitte treet er 2. Fordi det bare er et enkelt element under roten (dvs. ...

Les mer

Spørsmål 49. Datastruktur for binært tre I denne artikkelen vil vi lese om datastrukturen for binært tre. Trær er hierarkiske datastrukturer der hver node har en overordnet node bortsett fra rotnoden. Nodene uten barn kalles blader. Trenger du trær? 1. Trær brukes når vi trenger å lagre data i ...

Les mer

Spørsmål 50. Innsetting i et binært tre I denne artikkelen vil vi lære innsettingen i et binært tre. Vi har allerede sett begrepet BFS i forrige artikkel, så her vil vi bruke det samme konseptet til å sette inn dataene i et binært tre. Konseptet er å krysse treet i jevn rekkefølge og ...

Les mer

Spørsmål om faktadiagram

Spørsmål 51. Minimumsoperasjoner for å konvertere X til Y Problemstilling Problemet "Minimumsoperasjoner for å konvertere X til Y" sier at du får to tall X og Y, det er nødvendig å konvertere X til Y ved å bruke følgende operasjoner: Startnummer er X. Følgende operasjoner kan utføres på X og på tallene som genereres ...

Les mer

Spørsmål 52. Sjekk om to noder er på samme bane i et tre Problemstilling Problemet "Sjekk om to noder er på samme bane i et tre" sier at du får et n-ar tre (rettet asyklisk graf) forankret i rotnoden med ensrettede kanter mellom toppunktene. Du får også en liste med spørsmål q. Hvert spørsmål i listen ...

Les mer

Spørsmål 53. Iterativ dybde Første gjennomgang av graf I iterativ dybde første gjennomgang av grafproblemet, har vi gitt en grafdatastruktur. Skriv programmet for å skrive ut dybden første traversal av den gitte grafen ved hjelp av iterativ metode. Eksempelinngang: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Les mer

Spørsmål 54. Graf og dens fremstilling En graf er en abstrakt datatype som representerer forhold eller forbindelser mellom objekter (som byer er forbundet med grov vei). I grafen og dens fremstilling er i utgangspunktet forholdet betegnet med kanter og objekter ved hjørner (noder). En graf består av et endelig sett med hjørner og kanter. En graf er ...

Les mer

Faktasett stabelspørsmål

Spørsmål 55. Design en stabel som støtter getMin () i O (1) tid og O (1) ekstra plass Design en stabel som støtter getMin () i O (1) tid og O (1) ekstra plass. Dermed må den spesielle stabeldatastrukturen støtte alle operasjonene i stakken som - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () i konstant tid. Legg til en ekstra operasjon getMin () for å returnere minimumsverdien ...

Les mer

Spørsmål 56. Slett påfølgende ord i en sekvens Problemstilling problemet "Slett påfølgende samme ord i en sekvens" sier at du får en liste med n strenger. Hvis det er to samme ord til stede etter hverandre, slett dem begge. Skriv ut det totale antallet ord/strenger som er igjen i listen etter sletting av alle slike par. ...

Les mer

Spørsmål 57. Snu en bunke uten å bruke ekstra plass i O (n) Problemstilling Oppgaven "Reversere en stabel uten å bruke ekstra plass i O(n)" sier at du får en stabeldatastruktur. Snu den gitte stabelen uten å bruke ekstra O(n) mellomrom. Eksempel 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 80 60 10 20 20 10 60 80 ...

Les mer

Spørsmål 58. Iterativ postorder-traversal ved hjelp av to stabler Problemstilling Problemet “Iterativ postorder-traversering ved hjelp av to stabler” sier at du får et binært tre med n-noder. Skriv programmet for det iterative postorder traversal ved hjelp av to stabler. Eksempel Inngang 4 5 2 6 7 3 1 Inngang 4 2 3 1 Algoritme Opprett ...

Les mer

Spørsmål 59. Spore gjeldende maksimumselement i en stabel Problemsetning "Sporing av gjeldende maksimumselement i en stabel" sier at du får en stabeldatastruktur. Lag en funksjon for å holde oversikt over maksimumsverdien i stabelen til gjeldende indeks. Eksempel 4 19 7 14 20 4 19 19 19 20 Forklaring: Maksimum ...

Les mer

Spørsmål 60. Sjekk om stabelelementene er parvis sammenhengende Problemstilling "Sjekk om stakkeelementene er parvis sammenhengende" problemet sier at du får en stakkdatastruktur av heltallstype. Lag en funksjon for å sjekke om alle elementene er parvis sammenhengende (enten i økende eller synkende rekkefølge) eller ikke. Hvis antall elementer ...

Les mer

Spørsmål 61. Iterativ dybde Første gjennomgang av graf I iterativ dybde første gjennomgang av grafproblemet, har vi gitt en grafdatastruktur. Skriv programmet for å skrive ut dybden første traversal av den gitte grafen ved hjelp av iterativ metode. Eksempelinngang: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Les mer

Spørsmål 62. Å reversere en kø I Reversing a Queue problem har vi gitt kø, skriv en algoritme for å reversere køen. Eksempler Inngangskø = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Utgangskø = 23-> 4-> 8-> 10 Inngangskø = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Utgangskø = 6 ...

Les mer

Spørsmål 63. Maksimalt produkt av indekser av neste større på venstre og høyre side Gitt en matrise a[ ] av størrelse n. For hvert element i posisjon finner jeg L[i] og R[i] hvor – L[i] = den nærmeste indeksen til i der L[nærmeste indeks] > L[i] og nærmeste indeks < i. R[i] = den nærmeste indeksen til i hvor R[nærmeste indeks] > R[i] ...

Les mer

Spørsmål 64. Snu en stabel ved hjelp av rekursjon I revers av en stabel som bruker rekursjonsproblem, har vi gitt en stabeldatastruktur. Reverser elementene ved hjelp av rekursjon. Bare funksjonene nedenfor til stabelen kan brukes – push(element) – for å sette inn elementet i stabelen. pop() – for å fjerne/slette elementet øverst i ...

Les mer

Spørsmål 65. Finn ut om et uttrykk har duplikatparenteser eller ikke Gitt en streng som inneholder balansert parentes. Finn om uttrykket / strengen inneholder dupliserte parenteser eller ikke. Dupliser parentes Når et uttrykk er midt i eller omgitt av samme type balansert parentes, dvs. omsluttet mellom samme type åpnings- og lukkeparentes mer enn en gang, er det ...

Les mer

Spørsmål 66. Hvordan lage sammenslått stabel? Vi må designe og lage en stabel som utfører operasjonene i konstant tid. Her har vi ett problem som er hvordan å lage sammenslått bunke? Her utfører vi operasjonen nedenfor for å slå sammen to stabler. push (element): Sett elementet i bunken. pop (): Fjern toppelementet i ...

Les mer

Spørsmål 67. Skriv ut neste større antall Q-spørsmål I Print Next Greater Number of Q queries problem har vi gitt en matrise a [] av størrelse n som inneholder tall og en annen array q [] av størrelse m som representerer spørsmål. Hvert søk representerer indeksen i matrisen a []. For hvert spørsmål skriver jeg ut nummeret fra matrisen ...

Les mer

Spørsmål 68. Tower of Hanoi Tower of Hanoi er et matematisk problem med følgende forhold: Det er tre tårn Det kan være n antall ringer til stede Ringene er av forskjellige størrelser Bare én disk kan flyttes om gangen Enhver disk kan bare flyttes på toppen av en større...

Les mer

Spørsmål 69. Postfix til Infix -konvertering I konverteringsproblemet postfix to infix har vi gitt uttrykk i postfix-notasjonen. Skriv et program for å konvertere den gitte notasjonen i infiksnotasjon. Informasjon om infiks I denne notasjonen skrives operatørene mellom operandene. Det ligner på hvordan vi generelt skriver et uttrykk. For eksempel: A + ...

Les mer

Spørsmål 70. Prefiks til Postfix-konvertering I prefiks til postfix konverteringsproblem har vi gitt uttrykk i prefiksnotasjon i strengformat. Skriv et program for å konvertere den gitte notasjonen i postfix-notasjonen. Prefiksnotasjon I denne notasjonen skriver vi operandene etter operatøren. Det er også kjent som Polish Notation. For eksempel: + AB er ...

Les mer

Spørsmål 71. Postfiks til prefiks konvertering I dette problemet har vi gitt en streng som betegner postfix-uttrykket. Vi må konvertere postfiks til prefiks. Prefiksnotasjon I denne notasjonen skriver vi operandene etter operatøren. Det er også kjent som Polish Notation. For eksempel: + AB er et prefiksuttrykk. Postfix-notasjon i ...

Les mer

Factset Queue Spørsmål

Spørsmål 72. Implementering av Deque ved bruk av Doubled Linked List Problemstilling Problemet "Implementering av Deque ved bruk av dobbeltkoblet liste" sier at du trenger å implementere følgende funksjoner i Deque eller Dobbelt avsluttet kø ved hjelp av en dobbeltkoblet liste, insertFront (x): Legg til element x ved starten av Deque insertEnd (x ): Legg til element x på slutten av ...

Les mer

Spørsmål 73. Finn den første rundreisen som besøker alle bensinpumpene Problemstilling Problemet “Finn den første rundreisen som besøker alle bensinpumpene” sier at det er N bensinpumper på en sirkulær vei. Gitt bensinen som hver bensinpumpe har og mengden bensin som kreves for å dekke avstanden mellom to bensinpumper. Så du ...

Les mer

Spørsmål 74. Å reversere en kø I Reversing a Queue problem har vi gitt kø, skriv en algoritme for å reversere køen. Eksempler Inngangskø = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Utgangskø = 23-> 4-> 8-> 10 Inngangskø = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Utgangskø = 6 ...

Les mer

Spørsmål 75. Innsetting i et binært tre I denne artikkelen vil vi lære innsettingen i et binært tre. Vi har allerede sett begrepet BFS i forrige artikkel, så her vil vi bruke det samme konseptet til å sette inn dataene i et binært tre. Konseptet er å krysse treet i jevn rekkefølge og ...

Les mer

Faktasett matrisespørsmål

Spørsmål 76. Maksimumsrektangel i en 2D-matrise Problemstilling Finn maksimalt sum-rektangel i en 2D-matrise, dvs. å finne en undermatrise med maksimal sum. En undermatrise er ingenting annet enn en 2D-serie inne i den gitte 2D-arrayen. Så du har en matrise med signerte heltall, du må beregne summen av undermatriser og ...

Les mer

Faktasett Andre spørsmål

Spørsmål 77. Binært tre fra høyre side LeetCode-løsning Problemformulering Binært tre Høyre sidevisning LeetCode Løsning – Gitt roten til et binært tre, forestill deg at du står på høyre side av det, og returner verdiene til nodene du kan se sortert fra topp til bunn. Eksempel på testtilfelle 1: Inndata: rot = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Les mer

Spørsmål 78. Minimum flytting til Equal Array Elements LeetCode Solution Problemformulering Minimum trekk til like matriseelementer LeetCode Løsning – Gitt et heltall matriseantall av størrelse n, returner minimum antall trekk som kreves for å gjøre alle matriseelementer like. I ett trekk kan du øke n - 1 elementer i matrisen med 1. Eksempel 1: Inndata 1: nums = [1, 2, 3] Utdata: ...

Les mer

Spørsmål 79. Minimum beveger seg til like matriseelementer Leetcode-løsning Problemstilling I dette problemet får vi en rekke heltall. Vi har også lov til å utføre et bestemt sett med operasjoner på denne matrisen. I en operasjon kan vi øke "n - 1 ″ (alle elementene unntatt en) elementer i matrisen med 1. Vi må ...

Les mer

Spørsmål 80. Totalt antall uten gjentatte sifre i et område Du får en rekke tall (start, slutt). Den gitte oppgaven sier å finne ut det totale antallet tall uten gjentatte sifre i et område. Eksempel Input: 10 50 Output: 37 Forklaring: 10 har ikke noe gjentatt siffer. 11 har et gjentatt siffer. 12 har ikke gjentatt siffer. ...

Les mer

Spørsmål 81. Skriv ut vilkårene for Newman-Conway Sequence Problemstilling Problemet "Skriv ut vilkårene for Newman-Conway Sequence" sier at du får et heltall "n". Finn de første begrepene i Newman-Conway Sequence, og skriv dem deretter ut. Eksempel n = 6 1 1 2 2 3 4 Forklaring Alle begrepene som skrives ut følger Newman-Conway-sekvensen ...

Les mer

Spørsmål 82. Skriv en funksjon for å få skjæringspunktet til to sammenkoblede lister Problemstilling Problemet “Skriv en funksjon for å få skjæringspunktet for to sammenkoblede lister” sier at du får to sammenkoblede lister. Men de er ikke uavhengige koblede lister. De er koblet sammen på et eller annet tidspunkt. Nå må du finne dette skjæringspunktet mellom disse to listene. ...

Les mer

Spørsmål 83. Slett Nth node fra slutten av den gitte koblede listen Problemerklæring Problemet “Slett Nth-node fra slutten av den gitte koblede listen” sier at du får en koblet liste med noen noder. Og nå må du fjerne nnde node fra slutten av den koblede listen. Eksempel 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 slett 3. node fra siste 2-> 3-> 4-> 6-> 7 Forklaring: ...

Les mer

Spørsmål 84. Skriv ut Fibonacci-sekvensen med to variabler Problemstilling Problemet “Skriv ut Fibonacci-sekvensen med to variabler” sier at du trenger å skrive ut Fibonacci-sekvensen, men det er en begrensning å bare bruke to variabler. Eksempel n = 2 2 5 0 1 1 2 Forklaring Utgangssekvensen har de fem første elementene i ...

Les mer

Spørsmål 85. Sideerstatningsalgoritmer i operativsystemer Hva er sidebytte? De moderne operativsystemene bruker personsøk for minneadministrasjon, og mange ganger er det behov for utskifting av sider. Utskifting av sider er prosessen med å erstatte en side som er tilstede i minnet med en side som er nødvendig, men som ikke er tilstede i ...

Les mer

Spørsmål 86. Ordbrytingsproblem Problemstilling Ordpakkeproblemet sier at gitt en ordsekvens som inndata, må vi finne antall ord som kan monteres i en enkelt linje om gangen. Så for å gjøre dette setter vi pauser i den gitte sekvensen slik at det trykte dokumentet ...

Les mer

Spørsmål 87. Tell elementer som er felles for begge listene, men med forskjellige priser Problemerklæring Du får to lister. Hver av indeksene inneholder navnet på varen og prisen. Problemstillingen ber om å telle elementer som er felles for begge listene, men med forskjellige priser, som er å finne ut hvor mange artikler som er vanlige i begge ...

Les mer

Spørsmål 88. OSI modell Denne modellen ble utviklet i 1983 av International Standards Organization (ISO). Dette var det første skrittet som ble tatt for å standardisere de internasjonale protokollene som ble brukt i forskjellige lag. Ettersom det handler om å koble til åpne systemer, det vil si systemer som er åpne for kommunikasjon med andre systemer, kalles modellen for ...

Les mer

Spørsmål 89. Finn Nth Node Problemerklæring I “Find Nth Node” -problemet har vi gitt en lenket liste for å finne den nde noden. Programmet skal skrive ut dataverdien i den nde noden. N er inngangs heltallindeksen. Eksempel 3 1 2 3 4 5 6 3 Tilnærming Gitt en lenket liste ...

Les mer

Spørsmål 90. Slett siste forekomst Problemstilling I "Slett siste forekomst" -problemet har vi gitt en koblet liste. Skriv et program for å slette den siste forekomsten av en gitt nøkkel fra den koblede listen. Listen kan inneholde duplikater. Eksempel 1 2 3 5 2 10 1 2 3 5 2 Tilnærming gitt en ...

Les mer

Legg igjen en kommentar

Translate »