Gyldig Palindrome II Leetcode-løsning

Problemformulering Den gyldige Palindrome II LeetCode-løsningen – "Gyldig Palindrom II" sier at gitt strengen s, må vi returnere true hvis s kan være en palindromstreng etter å ha slettet maksimalt ett tegn. Eksempel: Input: s = ”aba” Output: true Forklaring: Inndatastrengen er allerede palindrom, så det er …

Les mer

Analyser besøksmønster for brukernettsted LeetCode Solution

Problemerklæring Analyser besøksmønster for brukernettsted LeetCode Løsning – Du får to string arrays brukernavn og nettside og et heltalls array tidsstempel. Alle de gitte matrisene er av samme lengde, og tuppelen [brukernavn[i], nettsted[i], tidsstempel[i]] indikerer at brukernavnet[i] besøkte nettstedet[i] til tidsstempel[i]. Et mønster er en liste over tre nettsteder (ikke nødvendigvis forskjellige). For eksempel, ["hjem", ...

Les mer

Design nettleserhistorie LeetCode-løsning

Problemstilling Design Nettleserhistorikk LeetCode Løsning – Du har en nettleser med én fane hvor du starter på hjemmesiden og du kan besøke en annen url, komme tilbake i historikken antall trinn eller gå fremover i historikken antall trinn. Implementer klassen BrowserHistory: BrowserHistory(hjemmeside for streng) Initialiserer objektet med hjemmesiden til ...

Les mer

Finn median fra Data Stream LeetCode Solution

Problemstilling Finn median fra datastrøm LeetCode Solution – Medianen er den midterste verdien i en ordnet heltallsliste. Hvis størrelsen på listen er partall, er det ingen middelverdi og medianen er gjennomsnittet av de to midterste verdiene. For eksempel, for arr = [2,3,4], medianen …

Les mer

Binærtre Maksimal Path Sum LeetCode Solution

Problemstilling Binært tre Maksimal banesum LeetCode Løsning – En bane i et binært tre er en sekvens av noder der hvert par av tilstøtende noder i sekvensen har en kant som forbinder dem. En node kan maksimalt vises i sekvensen én gang. Merk at banen ikke trenger...

Les mer

Topp K Hyppige ord LeetCode-løsning

Problemstilling Topp K Hyppige ord LeetCode Løsning – Gitt en rekke strengord og et heltall k, returner de k hyppigste strengene. Returner svaret sortert etter frekvensen fra høyeste til laveste. Sorter ordene med samme frekvens etter deres leksikografiske rekkefølge. Eksempel på testtilfelle 1: Inndata: ord = [“i”,,”love”,,”leetcode”,,”i”,,”love”,”coding”] k = 2 Utdata: [“i”,”love”] Forklaring …

Les mer

Kombinasjonssum IV LeetCode-løsning

Problemsetning Kombinasjonssum IV LeetCode Løsning – Gitt en rekke forskjellige heltallstall og et målheltallsmål, returner antall mulige kombinasjoner som summerer seg til målet. Testtilfellene er generert slik at svaret kan passe inn i et 32-bits heltall. Inndata: nums = [1,2,3], mål = 4 Utgang: 7 Forklaring: Den mulige …

Les mer

Lengste delstreng med høyst K distinkte tegn LeetCode Solution

Problemsetning Lengste delstreng med høyst K distinkte tegn LeetCode Løsning – Gitt en streng S og et heltall K, returner lengden på den lengste delstrengen av S som inneholder høyst K distinkte tegn. Eksempel: Testtilfelle 1: Inngang: S = “bacc” K = 2 Utgang: 3 Testtilfelle 2: Inngang: S = “ab” …

Les mer

Median av to sorterte matriser

Gitt to sorterte matriser A og B i henholdsvis størrelse n og m. Finn medianen til den endelige sorterte matrisen oppnådd etter å ha slått sammen de gitte to matriser, eller med andre ord, vi sier at finner medianen av to sorterte matriser. (Forventet tidskompleksitet: O (log (n))) Tilnærming 1 for ...

Les mer

Slå sammen K sorterte lister

Merge K-sorterte koblede lister-problemet er så kjent som i intervjuets synspunkt. Dette spørsmålet stilles så mange ganger i store selskaper som Google, Microsoft, Amazon, etc. Som navnet antyder, har vi fått k-sorterte koblede lister. Vi må slå dem sammen til en ...

Les mer

Translate »