Sammenkobling av Array LeetCode Solution

Problemformulering: Sammenkobling av Array LeetCode-løsning – Gitt en heltallsmatrise med lengde n, vil du lage en matrise med lengde 2n der ans[i] == tall[i] og ans[i + n] == tall[ i] for 0 <= i < n (0-indeksert). Spesifikt er ans sammenkoblingen av to nums-arrayer. Returner matrisen ans. Eksempel: Eksempel 1 Inndata: nums = [1,2,1] Utdata: [1,2,1,1,2,1] Forklaring: Matrisen …

Les mer

Fibonacci-nummer LeetCode-løsning

Problemstilling Fibonacci-nummer LeetCode-løsning – "Fibonacci-nummer" sier at Fibonacci-tallene, vanligvis betegnet F(n) danner en sekvens, kalt Fibonacci-sekvensen, slik at hvert tall er summen av de to foregående, med start fra 0 og 1 Det vil si F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n – 1) + F(n …

Les mer

Lengste vanlige prefiks Leetcode-løsning

Problemerklæring Det lengste vanlige prefikset LeetCode-løsning – "Lengste vanlige prefiks" angir at gitt en rekke strenger. Vi må finne det lengste vanlige prefikset blant disse strengene. Hvis det ikke finnes noe prefiks, returner en tom streng. Eksempel: Input: strs = [“flower”,,”flow”,,”flight”] Output: “fl” Forklaring: “fl” er den lengste …

Les mer

Maksimal forskjell mellom økende elementer LeetCode-løsning

Problemstilling Maksimal forskjell mellom økende elementer LeetCode Løsning – Gitt en 0-indeksert heltallsmatrise med størrelse n, finn den maksimale forskjellen mellom nums[i] og nums[j] (dvs. nums[j] – nums[i]), slik at 0 <= i < j < n og nums[i] < nums[j]. Returner maksimal forskjell. Hvis ingen slike i og j eksisterer, returner -1. Eksempler og forklaringer Eksempel 1: Inndata: nums = [7,1,5,4] Utdata: 4 Forklaring: Maksimal forskjell oppstår …

Les mer

Gyldig Palindrome II Leetcode-løsning

Problemformulering Den gyldige Palindrome II LeetCode-løsningen – "Gyldig Palindrom II" sier at gitt strengen s, må vi returnere true hvis s kan være en palindromstreng etter å ha slettet maksimalt ett tegn. Eksempel: Input: s = ”aba” Output: true Forklaring: Inndatastrengen er allerede palindrom, så det er …

Les mer

Omvendt ord i en String III LeetCode-løsning

Problemstilling Omvendt ord i en streng III LeetCode-løsning – Vi får en streng og blir bedt om å reversere rekkefølgen på tegnene i hvert ord i en setning, mens vi fortsatt beholder mellomrom og innledende ordrekkefølge. Eksempler og forklaringer Eksempel 1: Input: s = "La oss ta LeetCode ...

Les mer

Fjern duplikater fra sortert liste LeetCode Solution

Problemerklæring Fjern duplikater fra sortert liste LeetCode-løsning – Vi får lederen av en sortert lenket liste. Vi blir bedt om å slette alle duplikatene slik at hvert element bare vises én gang og returnere den koblede listen sortert også. Eksempler og forklaringer Eksempel 1: Inndata: hode …

Les mer

Gyldig parentes Leetcode-løsning

Problemformulering De gyldige parentesene LeetCode Solution – "Gyldige parenteser" sier at du får en streng som bare inneholder tegnene '(', ')', '{', '}', '[' og ']'. Vi må finne ut om inndatastrengen er en gyldig streng eller ikke. En streng sies å være en gyldig streng hvis åpne parenteser må lukkes ...

Les mer

Kan plassere blomster LeetCode-løsning

Problemerklæring kan plassere blomster LeetCode Løsning – Du har et langt blomsterbed der noen av tomtene er plantet, og noen ikke. Imidlertid kan blomster ikke plantes i tilstøtende tomter. Gitt et heltalls blomsterbed som inneholder 0-er og 1-er, der 0 betyr tom og 1 betyr ikke tom, og et heltall n, returner hvis n nye blomster kan plantes i …

Les mer

Translate »